Община Русе ще изгради осветление от разклона на пътя Русе – Силистра до Сандрово

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и контрол” е постъпило искане с вх. №УТ-16-30/08.06.2021 г. от Община Русе за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.

       Електрозахранването ще се осъществи от съществуващо осветително тяло – част от уличното осветление на с. Сандрово и ще послужи за захранване на осветителни тела в имот на възложителя.

      Предложени са два варианта на трасе.

      При първи вариант трасето засяга само ПИ 65348.17.114 с НТП „Местен път“ – общинска собственост. Дължината на трасето е 552, 8 м, а сервитутната площ е  2 215 кв. м.

       При втори вариант трасето преминава през следните имоти: 65348.17.114 с НТП „Местен път“, 65348.18.116 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, 65348.17.161 – НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и 65348.18.1 с НТП „Нива“ – всички общинска собственост. Дължината на трасето е 540,5 м, а сервитутът – 2 152 кв. м.

       Сервитутните ивици са по 2 м от двете страни на оста на кабела, съгласно чл. 7, т. 1 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

        Възложителят предлага да се одобри първи вариант на трасе тъй като при него се засягат само имоти общинска публична собственост.

       За разрешаването на ПУП – ПП във връзка с чл. 128а, ал. 1 и 2 от ЗУТ са представени съгласувателни писма №30-9965-147#1/23.06.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и №30-9965-147#2/06.07.2021 г. от „В и К“ ООД – Русе.

Общински съвет – Русе одобри сега задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово по първи вариант на трасе през ПИ 65348.17.114 с НТП „Местен път“, общинска собственост.

Дадено е и предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

Сподели: