Община Русе ще издаде запис на заповед по проект “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне”

На 11.05.2022 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РА14-Р1-1.2-РД-2/11.05.2022 г. по проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на културата. 

Общата стойност на проекта е 525 355,96 лв., като Община Русе има възможност да получи авансово плащане в размер на  до 30 % от стойността на проекта или 157 606,79 лв. В документа Системи за управление и контрол на изпълнението на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 бенефициентът може да поиска авансово плащане, като задължително условие за отпускането му е предоставянето на запис на заповед или банкова гаранция за обезпечение на стойността на цялото авансово плащане, валидна за целия период на изпълнение на проекта плюс периода за одобряване на финалния отчет на проекта по програмата.

Общински съвет – Русе ще даде своето съгласие на 16 юни Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от 157 606,79 лв., представляваща 30% от размера на БФП, по проект проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на културата. 

Сподели: