община русе

Община Русе ще има споразумение за сътрудничество с АЗ при предоставяне на изнесени услуги по заетост

Между община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“, гр. Русе на 23.12.2020 год. се подписа споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост. Съгласно споразумението, към Дирекция „Бюро по труда“ се разкрива изнесено работно място в село Хотанца за обслужване на  търсещи работа лица и работодатели от село Хотанца.

В споразумението за сътрудничество  са разписани конкретните задължения на двете страни  при предоставянето на  изнесените услуги по заетост. 

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински съвети.

Съобразно разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  в споразумението са определени страните, обхватът, целта, дейността за която е подписано споразумението, правата и задълженията на страните други въпроси по изпълнението му.

Днес Общински съвет – Русе одобри подписаното между Община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Русе споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 23.12.2020 година.

Сподели: