ОУ "Отец Паисий" вече има тартанови игрища на открито

Община Русе ще кандидатства за обновяването на ОУ „Отец Паисий“ – Русе

Със Заповед № РД 09-108/20.10.2022 г. на Изпълнителна агенция „Програма и образование“ към МОН е открита процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции по четири компонента, за следните дейности, които ще получат подкрепа:

  • Компонент 1 и Компонент 2 – Интервенции върху съществуващи училищни  сгради:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.
  • Компонент 3 и Компонент 4 – Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че общинска администрация – Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе процедура по Компонент 1 с обект ОУ „Отец Паисий“, находящ се на ул. „Александровска“ № 95, гр. Русе, с идентификатор 63427.2.4083, съгласно АПОС №6438/28.03.2011 г. Предвидени са дейности по извършване на СМР, прилагане на мерки за енергийна ефективност, топлоизолация на покрив, топлинно изолиране на външни стени, подмяна на съществуваща стара дограма и др.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Прогнозната стойност на предвидените СМР по различните части в т.ч изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM – кабинети възлиза на 2 702 155, 74 лв. с вкл. ДДС. Предвидените средства за изпълнение на проектните дейности са 100 % БФП, като съфинансиране не се изисква от страна на кандидатстващата организация.

Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Общинският съвет в Русе ще даде на 13 декември своето съгласие за кандидатстване на Община Русе с обект за изпълнение на инвестиция по Компонент 1- ОУ „Отец Паисий“, находящ се на ул. „Александровска“ № 95, гр. Русе, с идентификатор 63427.2.4083, съгласно АПОС №6438/28.03.2011 г. по процедура BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“, компонент 1 „Образование и умения“   по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обектът на инвестиция ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе ще продължи да функционира като такъв (общинско училище) и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

Сподели: