Община Русе ще кандидатства за подобряване енергийната ефективност в училището на град Мартен

Проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ е предложен за финансиране от Националния доверителен екофонд през 2016 година. Проектът предвижда: външна топлоизолация на стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив, ремонт на котелно и отоплителна инсталация. Очаква се намаляване на енергията за отопление с 55,63% или 563 214 КВч/г. и спестяване на 140,6т емисии от СО2. От новите мерки ще се възползват 222 деца и 26 лица от персонала.

С писмо с вх. №91-69-3/09.04.2021 г. бяхме информирани, че в рамките на разполагаемия финансов ресурс по Инвестиционната програма за климата на фонда, обектът ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен може да бъде финансиран. По препоръка на НДЕФ беше направен преглед на документацията и заложените мерки. Наложи се актуализиране на цените в КСС и издаването на ново разрешение за строеж.

Одобреното финансиране от Програмата е в размер на  677 258,40 лв. с ДДС и включва СМР, авторски надзор и инвеститорски контрол. Общата стойност на актуализираната количествено-стойностна сметка е 954 735,07 лв. с ДДС. За да бъде реализиран проекта, е необходимо да се осигурят останалите до 277 476,67 лв. с ДДС, които представляват до 29,06% от общата стойност на проекта. След провеждане на процедура по ЗОП е вероятно стойността на собствения принос да намалее.

С решение 142, протокол №6/25.02.2016 г. Общински съвет Русе е дал съгласие Община Русе да осигури необходимия собствен принос в размер от 15% от бюджета на проекта. Поради направената актуализация на цените на мерките за енергийна ефективност това съотношение се променя.

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие Община Русе да осигури съфинансиране до 29,06% на Проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“.

Сподели: