оу тома кърджиев

Община Русе кандидатства по „Красива България“ за изграждане на асансьор в ОУ „Тома Кърджиев“

До 07.01.2022 г. се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България“ през 2022 г.

Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Допустими кандидати по обявената мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

Проектните предложения може да включват строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на образованието и науката (детски ясли и градини, училища), в областта на здравеопазването, предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип и др.

Финансовата рамка за всяко проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ може да бъде с общ бюджет от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС, като финансирането от страна на Проект „Красива България“ е до 50% от общата стойност на проекта, но не повече от 120 000 лв. с ДДС от общия бюджет.

По мярката Община Русе ще има възможност да кандидатства за финансиране на доставка и монтаж на съоръжение (хидравлична платформа) в сградата на Основно училище „Тома Кърджиев“ – град Русе, което ще се използва за нуждите на деца с двигателни затруднения.

Дейностите ще включват проектиране, доставка и монтаж на носеща метална конструкция и хидравлична платформа, която ще има 4 спирки (сутерен, първи, втори и трети етаж). Платформата ще осигури достъпна среда и възможност за придвижване на хора с увреждания.

Общият бюджет на проекта възлиза на 113 090, 45 лева с ДДС, в това число финансиране от Проект „Красива България“ – 46 367, 08 лева (41%) и съфинансиране от Община Русе в размер на 66 723, 37 лева (59%)

Съгласно изискванията за допустимост на проектните предложения, се изисква решение на съответния Общински съвет за кандидатстване с проектно предложение, като в решението трябва да е посочена точна стойност или точен процент за съфинансиране на обекта, в съответствие със стойността/процента за съфинансиране.

Община Русе депозира своето проектно предложение „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ – град Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2 по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“. Община Русе осигури 66 723, 37 лева с ДДС, което представлява 59% съфинансиране на проектното предложение.

Сподели: