учителски дом русе александровска

Община Русе ще кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост за създаване на младежки център в бившия Дом на учителя

В платформата ИСУН е обявена покана по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по стълб „Иновативна България“ Компонент 1 – Образование и умения по Националния план за възстановяване и устойчивост. Структурата за наблюдение и докладване по дейността е Дирекция „Външни европейски програми“, Министерство на образованието и науката.

Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Предоставяните дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и да подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда. Дейностите в центровете трябва да са ориентирани и към пазара на труда чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес. Центровете трябва да се стремят към постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование като основен подход в младежката работа.

С оглед на полезността на създаването на структура с предложената функционалност Община Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе покана. Сградата, в която се предвижда да бъде изграден младежки център в град Русе, се намира на ул. „Александровска“ №29 (бивш Дом на учителя), номер по предходен план 718, кв. 72, поземлен имот с идентификатор 63427.2.718 съгласно Акт №9440 за публична общинска собственост.

Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 4 300 000 лeва. Няма изискване за съфинансиране. Изпълнението на дейностите по проекта следва да бъде за 30 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

Общинският съвет ще даде на 13 декември своето съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъде поет ангажимент за осигуряване на устойчивост – предназначението на сградата (с местонахождение съгласно Акт №9440 за публична общинска собственост: област Русе, община Русе, град Русе,  ул. „Александровска“ №29, номер по предходен план 718, кв. 72, поземлен имот №63427.2.718), обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта, нито ще се допусне промяна на собствеността на активите, както и значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели.

Сподели: