Патронажната грижа в Община Русе и Община Сливо поле разширява обхвата си

Община Русе ще кандидатства по „Патронажна грижа + “

Време за прочитане: < 1 мин.

Обявена е публична покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020.

Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6:„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”

Целта на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е чрез „Патронажна грижа +“ да се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги

По новата процедура се създават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и други. за извънреден труд и други.

Предоставянето на патронажна грижа по настоящата процедура и дейностите за превенция на COVID-19 са за период 12 месеца.

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата.

Крайният срок за подаване на проектното предложение на община Русе по настоящата процедура е 31.05.2021 г.

Общински съвет – Русе ще през този месец даде своето съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020 година.

Сподели:

Още новини от деня