Историята за един топъл обяд или как Обществената трапезария се оказа имунизирана срещу COVID-19

Община Русе ще кандидатства по процедурата „Топъл обяд“ за продължаването и през идната година

На 19.10.2020 г. е обявена процедура BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Операция тип 5 „Топъл обяд” се реализира от общини и райони на общини на територията на Република България, които в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

С предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма ще се постигнат следните цели, продължителност,  дейности и целеви групи:

  • Целта на процедурата е в съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права. Операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен. Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Операцията следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най- висока степен от последиците от кризата.

Настоящата ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и нейните икономически и социални ефекти върху различни публични сектори поставиха системите за социална защита пред сериозни изпитания.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

  • Конкретни цели на операцията
  • Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
  • Да допълни и разшири националните мерки за финансиране на обществени трапезарии.
  • Продължителност

Операцията се реализира в периода 2020-2021г. Всички дейности по сключените договори следва да приключат не по-късно от 28.02.2021г.

При условие, че разходите са извършени в съответствие с правилата и изисквания за допустимост на разходите, дейностите са допустими за финансиране, както следва:

1. считано от 01.11.2020 г. – за заявления за финансиране, подадени до 30.11.2020г. включително, или

2.  считано от конкретна дата, посочена в заявлението за финансиране, следваща датата на подаване на заявлението за финансиране.

Топлият обяд ще се предоставя от партньорската организация в работни дни от месеца. В заявлението за финансиране ще бъдат посочени общият брой на работните дни от месеците, в които ще се реализират дейностите.

  • Допустими видове дейности допустими за финансиране:

В заявлението за финансиране, задължително ще бъдат включени всички допустими дейности, както следва:

1. Определяне на целевите групи;

2. Приготвяне на топъл обяд;

3. Предоставяне на топъл обяд;

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

За целите на настоящата операция партньорската организация ще приготвя топъл обяд на представители на целева група в кухня на Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария“, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №117.По проекта ще се създаде организация за раздаването на храната, съответстваща на предписанията на националните органи за спазване на противоепидемичните мерки. В зависимост от развитието на епидемичната обстановка и при предписание на националните органи в хода на изпълнение на договора, партньорската организация ще предвиди и създаде необходимата организация за доставка на топлия обяд и до домовете на потребителите.

  • Целевите групи в съответствие с целите на операцията са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Съгласно утвърдените Изисквания за кандидатстване, Община Русе, при подаване на проектното предложение следва да представи Решение на общинския съвет, за реализиране на предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. Решението следва да бъде прието преди датата, от която партньорската организация предвижда да стартира дейността по предоставяне на топъл обяд.

Предстои утре Общински съвет  Русе да вземе решение Община Русе да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Община Русе ще кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня