Община Русе ще кандидатства по процедура „Укрепване на общинския капацитет” по ПРЧР 2021- 2027 г.

От 12.10.2022 г. Общините в Република България могат да кандидатстват с проектни предложения по мярката „Укрепване на общинския капацитет“, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Допустими са проекти в партньорство с други общини. Общият бюджет на операцията е 25 млн. лв., като 23 020 000 лв. от тях са насочени към по-слабо развити региони, а 1 980 000 лв. – към региони в преход. Основната цел на операция „Укрепване на общинския капацитет“ е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да улесни прехода към нови механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“.

С европейски средства е планирано създаването на фронт-офиси, наемане, обучение и супервизия на персонала в общините, който имат отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги. Общините ще получат подкрепа за планиране и анализ на предоставянето на социални и интегрирани услуги, включително разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги. Планирано е създаването на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги. Очаква се 1 325 служители в общински администрации да повишат компетенциите си, благодарение на проекти по операция „Укрепване на общинския капацитет“.

Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

При реализацията на дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на конкретното проектно предложение ще се гарантира постигането на целта на процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Допустими за финансиране са следните дейности:

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси);

Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;

Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ);

 Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги;

Дейност 5: Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;

Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга;

Дейност 7: Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания;

Допустимите целеви групи по процедурата са: Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Дейностите по проектното предложение следва да са с продължителност не повече от 24 месеца, и следва да приключат не по-късно от 31.12.2025 г.

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по процедурата е не по-късно от 16.01.2023 г., 17:00 часа

Съгласно утвърдените Условия за кандидатстване по откритата процедура е необходимо, Община Русе, като КБ при подаване на проектното предложение, да представи Решение на Общинския съвет, в съответствие с изискванията.

Решението на Общинския съвет Русе, следва да е във връзка със:

  • Даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе с проектно предложение по горепосочената процедура.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по П РЧР 2021- 2027.

Сподели: