община русе фасада

Община Русе ще кандидатства по процедура „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“

В ИСУН 2020 и сайта на МТСП е обявена публична покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020.

Целта на Компонент 2 по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР, като да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища. Мерките и дейностите по настоящата процедура, представляват втори етап на изпълнение на интегрираните инвестиции за уязвими групи. Важно условие за кандидатстване е общината да има сключен Договор за БФП по ОП РР 2014 -2020 за изграждане на социални жилища, актуален План за действие за интеграция на ромите и други уязвими групи 2015-2020, приет от Общински съвет, в изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите в Р. България 2012-2020 г.

Община Русе е допустим кандидат по обявената Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020. В момента са в процес на реализация СМР и дейности за изграждане на социални жилища, съгласно сключен Договор № BGI6RFOP001-1.005-0005-C01 по процедура № BG l6RFOP00l-1.005 „Изпълнение на ИПВГР 2014-20202“, по Приоритетна ос „Устойчиво градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Целта на процедурата е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

– Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);

– Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);

– Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);

– Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за всеки конкретен проект (ОП РЧР + ОП НОИР) по интегрираната процедура чрез директно предоставяне „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 е до 1 590 000 лева.

За финансиране на мерките по ОП РЧР:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 100 000 лева;
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 1 200 000 лева.

За финансиране на мерките по ОП НОИР:

  • Няма минимални прагове за финансиране по ОП НОИР;
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за мерките подкрепяни по ОП НОИР е в размер на 390 000 лева.

Важно изискване по настоящата процедура е задължително да бъдат включени асоциирани партньори: По ОП РЧР са: Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция.

По ОП НОИР са: РУО, ДГ и училища.

Партньорството по проекта е задължително. За целта е необходимо партньорите да бъдат избрани въз основа на проведен конкурс. Те могат да бъдат: НПО с опит, работодатели и други юридически лица. На следващо заседание на ОбСъвет ще бъдат предложени на Вашето внимание споразумения за партньорство.

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и партньорите.

Крайният срок за подаване на проектно предложение от община Русе, чрез ИСУН 2020 по настоящата процедура е 16.12.2020 г.

Съгласно утвърдените Условия за кандидатстване по откритата процедура е необходимо, Община Русе, като конкретен бенефициент при подаване на проектното предложение, да представи Решение на Общинския съвет за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе с проектно предложение по настоящата процедура. То бе дадено днес.

Сподели:

Още новини от деня