Бюджетът на Община Русе за 2024 година е приет от ОбС - Русе днес + видео

Община Русе ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“

Фонд „Социална закрила” /ФСЗ/ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл.25 от Закона за социално подпомагане. За средства пред фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват общини, физически и юридически лица, доставчици на социални услуги.

На сайта на програмата е публикувана покана към общините за кандидатстване по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“.

Целта на програмата е да подпомогне социалната дейност в общините, чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата или чрез обновяване/създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, оптимизиране на условията на труд и осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на Домашен социален патронаж.

Съгласно насоките за кандидатстване по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“, Община Русе, е недопустим кандидат за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил, т .к през 2023 г. е закупила такъв по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ при реализиране на проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Русе“, която се финансира от ФСЗ.

По настоящата процедура Община Русе ще кандидатства с проектно предложение за закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж.

Общият бюджет на програмата е до 2 000 000 лв., като дейностите ще се реализират до 09.12.2024 г.

Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 29.03.2024 г., като получените проектни предложение се разглеждат по реда на регистриране в деловодната система на Фонд „Социална заскрила“.

Финансовата рамка на всяко проектно предложение трябва да отговаря на следните критерии:

1. Съфинансиране от кандидата – най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение;

1.2. Финансиране от ФСЗ – до 45 000 лв. с ДДС;

2. Кандидатът следва да заплати цялата сума при доставката на закупеното оборудване/обзавеждане, като частта, представляваща финансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

Териториален обхват и продължителност на проектните дейности:

Дейностите следва де се реализират до 09.12.2024 г. на територията на цялата страна.

За финансиране могат да кандидатстват общини, които управляват Домашен социален патронаж и изпълняват дейности по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 със собствен ресурс и не са възложили приготвято и/или доставянето на топлия обяд за крайните получатели на външен доставчик по реда на ЗОП.

Управлението на получените средства следва дасе извършва при спазване на националното законодателство в областта на финансовото управление и контрол като:

  • за допустими се считат разходите, подробно описани в договора и пряко произтичащи от дейността по проекта;
  • допустими са разходите, които са действително извършени в периода от стартиране изпълнението на дейностите по проекта до изтичане срока на валидност на договора;
  • недопустимо е отчитане на собствения принос като доброволен труд.

Внасянето  на настоящето предложение извън срока по чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се обуславя от наличието на обществено значим интерес по отношение предоставянето на социлната услуга Домашен социален патронаж, която е една от важните социални услуги, предоствяни от община Русе.

Общински съвет – Русе даде сега своето съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж.

Дадено е съгласие Община Русе да осигури финансови средства за съфинансиране в размер на не по-малко от 10 % от общия бюджет на проекта.

Дадено е съгласие Община Русе да заплати цялата сума при доставката на закупеното оборудване/обзавеждане.

Сподели: