язовир "Образцов чифлик"

Община Русе ще кандидатства с проект за възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“

Община Русе кандидатства с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“, процедура BG16M1OP002-4.004 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 1 226 633,92 лв. с ДДС.

По процедурата ще бъдат финансирани мерки за подобряване техническото състояние на общински язовири и мерки за повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения. Мерките ще бъдат насочени към язовири в неизправно и предаварийно техническо състояние.

Проектното предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“ предвижда подобряване техническото състоянието на язовир „Образцов чифлик“ и превенция на риска от наводнения. Предвидените дейности са реконструкция и модернизация на преливника, ремонт и реконструкция на основен изпускател, изграждане на отводнителни съоръжения след язовирната стена, вкл. реконструкция на водосток след язовира, почистване на наносите от язовирното езеро и определяне на места за тяхното депониране, определяне на кариерите за материали, изграждане на Контролно измервателна система.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие и одобри кандидатстването на Община Русе с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“, процедура BG16M1OP002-4.004 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., ще бъдат покрити от бюджета на Община Русе. Община Русе трябва да осигури съфинансиране в размер до 226 633,92 лв. с ДДС.

Сподели:

Още новини от деня