Община Русе ще кандидатства с проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез създаване на система от мобилни центрове

На електронната страница  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) е обявена открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с програмен оператор Министерство на околната среда и водите, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство и съфинансирана от българската държава.

Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Съгласно чл. 19 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО), в правомощията на кмета на общината е да организира управлението на отпадъците, образувани на нейна територия. В обхвата на понятието „управление на отпадъците“ попадат събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер (параграф 1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗУО). Посочените задължения на кметовете на общини произтичат от националното законодателство в областта на отпадъците и са в полза за гражданите и за обществото като цяло. Кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и за осигуряването на необходимите за това съдове, включително и за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло (чл. 19, ал. 3, т. 1, 2 и 6 от ЗУО). Той е органът, компетентен да взема решения по какъв начин да организира управлението на отпадъци на територията на общината. Подобни решения не могат да бъдат вземани от друг орган – те са изцяло в правомощията на органите на общините (общински съвети и кметове). Допустимите за финансиране дейности по процедурата, съобразено с йерархията при управлението на отпадъците по чл. 6, ал. 1 от ЗУО, следва да имат принос към предотвратяване на образуването, подготовката за повторна употреба и/или рециклирането на битовите отпадъци. Съгласно практиката на Съда на ЕС, когато дейността е свързана с упражняване на властнически правомощия, тя няма икономически характер и следователно за нея са неприложими правилата за държавни помощи.

Допустими дейности по настоящата покана са: дейности по управление на проекта и осигуряване на публичност; идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци, реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането, разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави, дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика, дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.  

Минималният размер на финансиране е 200 000 EUR, а максималният – 400 000 EUR.

Допустими кандидати са общините на територията на Република Бългaрия. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство, но следва да се има предвид, че ще бъдат поощрявани проекти, които се изпълняват в партньорство от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една община, и/или в партньорство с организации от Държавите донори, други страни бенефициенти или държави, които са извън Европейското икономическо пространством и има обща граница с Р. България.

С оглед на гореизложеното Община Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе покана, както и в процес на идентифициране на партньори по проекта. Поканените партньори ще бъдат общините членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Русе, поради изпълнение на целите по Закона за управление на отпадъците на ниво регион и сдружение.

Намерението на Община Русе е да предложи изпълнението на схема за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез създаване на система от мобилни центрове, насочени към увеличаване на разделното събиране посредством стимули. Предвид липсата на методика за определяне на такса битови отпадъци в началото визията е стимулите да не са обвързани със заплащаната такса, като в последствие ще се изготви бонусна схема за намаляване на дължимата такса битови отпадъци за гражданите, които събират разделно отпадъците от домакинствата.  Към момента се анализират и други общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци по процедурата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.08.2020 г.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава;

Дадено е съгласие проекта да се изпълнява в партньорство;

Поема се ангажимент за осигуряване на устойчивост, както следва:

– 3 години след одобряването на окончателния доклад на проекта от Програмния оператор, ако проектът не включва закупуването на материални и нематериални активи, чиито разходи за покупка са покрити в рамките на проекта, или строителни работи;

– 5 години от одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор, ако проектът включва строителни работи или покупка на материални и нематериални активи, за които в рамките на проекта са покрити всички разходи за покупка. Община Русе има задължението да използва материални и нематериални активи и пространството/сградата, предмет на строителните работи, единствено за целите на проекта, като пространството/сградата трябва да функционира през целия период на устойчивост.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня