Община Русе ще купи земя за разширяване гробищния парк в Сандрово

С докладна записка кметът на село Сандрово Божидар Стоилов иска закупуване на допълнителна земя, която да се използва за разширяване на гробищния парк в село Сандрово. Община Русе е собственик на нежилищен имот – урегулиран поземлен имот –IX ( бивш парцел IX ), предназначен за гробищен парк по регулационния план на село Сандрово, с площ от 13 240 кв. м. и изградена в него масивна сграда с площ от 60 кв. м и е предмет на акт за публична общинска собственост № 3825 от 04.03.2002г…

Код на новината : *120234.html

    

Сподели: