умбал канев 1

Община Русе ще направи непарична вноска в капитала на УМБАЛ Канев

На 28.04.2020 г. е подписан Договор за дарение ФС-5053 между „ДОМИНЕКС ПРО“ ЕООД, ЕИК 117652734, представлявано от Нина Крушева – дарител и Община Русе – дарен, съгласно който дарителят дарява на дарения вещи (обзавеждане за операционна, обзавеждане кабинет по рехабилитация и други) на обща стойност 50 172,00 лв., без ДДС.

Съгласно чл. 2 и чл. 4 от посочения договор, дареният (Община Русе) се задължава да изпълни волята на дарителя, като апортира дарените вещи в капитала на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“” АД (УМБАЛ „КАНЕВ“ АД).

Дареният е длъжен да предоставя информация на дарителя относно изпълнение на задължението си, включително и за броя придобити акции вследствие на апорта на дарените вещи в капитала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

Апортирането на вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, в които общината има по-малко от 50 на сто участие, се извършва с решение на Общинския съвет при условията на чл. 72 и следващите от Търговския закон (ТЗ). Към конкретния случай не намира приложение чл. 100 от Закона за лечебните заведения, тъй като този специален ред за увеличаване на капитала на лечебно заведение е приложим в случай на финансиране със средства от общинския или държавния бюджет, но не и в случай на апорт на вещи.

Вноската в акционерно дружество се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението на вещите лица е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала (чл. 193, ал. 2 от ТЗ).

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Устава на дружеството, решението за увеличение на капитала се взема от общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Според чл. 15, ал. 1 от Устава, общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството. Община Русе притежава малко над 10% от акциите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

Общинският съвет даде днес своето съгласие за внасяне в капитала на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“” АД (УМБАЛ „Канев“ АД), ЕИК 117505556, на непарична вноска (апорт), собственост на Община Русе, придобита съгласно Договор за дарение ФС-5053 от 28.04.2020 г.,

Сподели:

Още новини от деня