Община Русе ще осигури съфинансиране до близо 300 хил. лева за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен)

С решение на Общински съвет №577 прието с протокол №24/15.07.2021 г . се дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране до 29,06% на проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен). Необходимостта от ново решение се дължи на невключените първоначално, но важни за изпълнението на проекта разходи от 5 708,74 лв. с ДДС за авторски надзор и 7 748,74 лв. с ДДС за строителен надзор и инвеститорски контрол, както и допълнително направените уточнения с Националния доверителен екофонд за структурата на разходите. Същите се прибавят към допустимите разходи по КСС от 942 116,10 лв. с ДДС и 12 618,97 лв. с ДДС за съпътстващи мерки; Така общият разход по проекта възлиза на 968 192,55 лв.  Съфинансирането, което Община Русе трябва да осигури се формира от 30% от допустимите разходи, възлизащи на 286 672,08 лв. и 12 619,97 лв. за съпътстващи мерки, или закръглено общо до 299 292 лв. с ДДС.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие Община Русе да осигури съфинансиране до 299 292 лв. с ДДС на Проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен).

Сподели: