ОИЦ-Русе поддържа рубрика в помощ на гражданите и бизнеса за мерките срещу последствията от COVID-19

Подписан е договор за БФП по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2022-2023“

На 20.10.2021 г. Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви за кандидатстване процедура BG05SFOP001-4.007 – Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023, по която Община Русе е конкретен бенефициент и получи покана от Управляващия орган на ОПДУ за участие в Процедурата.

България, като държава-членка на Европейския съюз (ЕС), информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на ЕС, както и за ефекта от осъществяването на отделни приоритети, мерки или проекти върху страната и/или региона, общността или отделни личности.

Мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ) е изградена и функционира от 2012 г. През годините, Мрежата доказа своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Тя е разпознаваема и работи активно с местните администрации, бизнеса,  университетите и средните училища, бюрата по труда, регионалните управления по образование, неправителственият сектор, така че информация относно възможностите за финансиране от тези фондове да достига до всички потенциални бенефициенти, включително младите хора. 27-те ОИЦ работят в тясно сътрудничество с центровете „Европа директно“ и в координация с Юръп Ентърпрайз, Глобални библиотеки, Националната селска мрежа и Мрежата на служителите по информация и публичност на оперативните програми. Информационните центрове си партнират с регионални медии и поддържат редовни рубрики в електронни медии.

Мрежата от информационни центрове за осигуряване на актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ е нормативно уредена в чл. 20 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 и на Споразумението за партньорство, тази процедура ще надгради познаваемостта сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съ-финансирани от фондовете на ЕС, като ОИЦ ще работят за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, като градят широко обществено доверие и подпомагат прилагането на интегрирания териториален подход в България.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставена по тази процедура цели осигуряване на ефективно функциониране на мрежата от 27 ОИЦ  в страната.

В допълнение трябва да се отбележи, че пандемията от COVID-19 наложи предприемането на сериозни промени и в тази връзка провеждането на онлайн събития и оказването на техническа подкрепа за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) от ОИЦ е един от факторите, който допринася за успешното изпълнение на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. В изменения през 2020 г. Закон за регионалното развитие (ЗРР) и приетия през същата година нов Правилник за прилагане на ЗРР (ППЗРР), е предвидено ОИЦ да подпомагат и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България като служителите в ОИЦ участват в експертния състав на регионалните съвети за развитие и по-конкретно в техните звена за медиации и звена за публични консултации.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за функционирането на Областен информационен център-Русе за периода  01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. е 340 000 лв.

В периода 2019-2021 г. Община Русе реализира  Проект: BG05SFOP001-4.004-0006-С01/18.02.2019 г.  „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2019-2021“ по процедура BG05SFOP001-4.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2019-2021“, Оперативна програма „Добро управление“ на стойност 499 800.00 лв. . В рамките на проекта (към октомври 2021 г.)са проведени 81 броя публични информационни събития   – минимум 2 във всяка община от област Русе на година;  Предоставени са над 1000 конкретни  консултации по телефон, електронна поща или на място от експертите на Областен информационен център-Русе. Изпратени са над 6 000 информиращи електронни писма за предстоящи процедури и възможности за европейско финансиране до бизнес, общински администрации, местни структури на държавни администрации потенциални бенефициенти, НПО.  

Преди 3 месеца бе подадено проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004; и Община Русе осигури оборотни средства за точното и навременно изпълнение на проекта до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ. През отминаващата седмица бе подписан договор за Безвъзмездна финансова помощ по ОП “Добро управление“, проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2022-2023“ на стойност 339 997,28 лв.

Сподели: