Община Русе ще придобие държавен имот на ул. „Рига“ № 1, за да я предостави на СУПНЕ за улесняване на учебния процес

Българската държава е собственик на сграда с идентификатор 63427.7.368.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрена със заповед №РД-18-91815.12.2007г., вид собственост: Държавна публична, функционално предназначение: Административна делова сграда, брой етажи – 2, застроена площ 213 кв.м., предмет на Акт за публична държавна собственост №5388/12.12.2013г., с административен адрес: ул. „Рига“ №1, гр. Русе.  

Сградата е била предоставена за подсигуряване на дейностите на ТД на НАП Варна, офис Русе. От години същата не се използва от органите и поделенията на НАП, като офис в гр. Русе поради отпаднала необходимост и е преминала отново под управление на Областен управител на Област Русе.

В Община Русе, с вх. № 31-53-43/25.10.2021г. е постъпила Докладна записка от Искра Димитрова Иванова – директор на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, с молба за съдействие относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижимия имот, представляващ Сграда с идентификатор 63427.7.368.1, предмет на Акт за публична държавна собственост №5388/12.12.2013г.                                                                 

В изпълнение на §6 от ПЗР на Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в  училищното образование, директорът на училището в сътрудничество с Общината разработва план и определя срока за създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.

С Докладната записка г-жа Иванова предоставя информация, че в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, предвид капацитета на основната сграда на училището, учебния процес е организиран в две смени. По-доброто осигуряване на учебния процес, чрез преминаване към полудневна организация на учебния ден, а именно от двусменен режим на учебния процес към едносменен режим на същия – само преди обяд, обуславя настъпилата необходимост от разширяване на базата от учебни помещения.

Имотът, описан по-горе е особено подходящ за нуждите на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, предвид близостта на сградата до училището и след преустройство и ремонт на същата ще може да се осигури необходимата материална база за нормалното протичане на учебния ден.

За осъществяване на функциите на Община Русе, се предлага на основание чл. 54 от ЗДС, да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността върху гореописания имот след трансформация на публичния характер на държавната собственост в частен характер на същата /ЧДС/.

Придобивайки собственост върху имота, Община Русе ще има законовото основание за предприемане на целесъобразни действия, с оглед осигуряване на възможност за задоволяване на обществените потребности от по-добра организация на процеса в училищното образование, в частност за нуждите на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе. 

Вярвам, че съвместните действия между държавата и местната администрация ще доведат до положителни резултати в полза на общественото благо, казва кметът на Община Русе.

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху сграда с идентификатор 63427.7.368.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрена със заповед №РД-18-91815.12.2007г., вид собственост: Държавна публична, функционално предназначение: Административна делова сграда, брой етажи – 2, застроена площ 213 кв.м., предмет на Акт за публична държавна собственост №5388/12.12.2013г., с административен адрес: ул. „Рига“ №1, гр. Русе, след трансформиране на характера на собствеността спрямо сградата в частна държавна собственост. 

Сподели: