Котовск ново осветление

Община Русе ще придобие нови жилища в бъдещата нова сграда, която ще бъде изградена на ул. „Котовск“ № 6

Община Русе провежда социална политика като подпомага и осъществява помощ на социално слаби граждани, чрез предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се граждани. Материалната база на общинските жилищни имоти е остаряла и не е обновявана. В структурата на общината не съществува предприятие с предмет на дейност жилищно строителство, както и общинско търговско дружество, развиващо строителна дейност.

В същото време в Община Русе е постъпило Заявление вх. №30-4917-5/13.10.2022 г. от ВИВТ ООД , ЕИК 201915519 относно учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Котовск“ №6.

Имотът, предмет на Заявлението за учредяване право на строеж, представлява застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 1322 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за жилищно строителство, в кв. 651.3, с адрес гр.Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, в който понастоящем е построената сграда с идентификатор 63427.7.273.1, със застроена площ 234 кв.м., на един етаж, дървено сглобяема конструкция, построена 1984 г., с предназначение: Административна, делова сграда. Имотът и сградата са предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г. частна общинска собственост, вписан под №115, том 38, н.д. 7912, вх. рег. №14401/23.11.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе.

С Решение №18/21.12.2023 г. на Общински съвет – Русе, е дадено съгласие за премахване на сграда с идентификатор 63427.7.273.1, с площ от 234 кв.м., на един етаж, дървено сглобяема конструкция, с предназначение:Административна делова сграда, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г. за частна общинска собственост.

Общинският имот е подходящ за изграждане на жилищна сграда от частен инвеститор при условието на учредено право на строеж от собственика на имота – Община Русе, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда, при условията на чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

За имота има влязъл в сила Подобрен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, на ж.к. „Изток“, одобрен със Заповед №РД-01-2683/10.08.2023 г. на Кмета на Община Русе. По плана на град Русе за УПИ III – за жилищно строителство, в кв. 651.3, е отредена жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване /Жс/. Одобрено е изграждането на жилищна сграда с основни височини на застрояване от 10 м., 12 м. и 15 м.

Съществуващата в имота сграда не се запазва като елемент на одобрения план за застрояване.

При спазване на градоустроиствените показатели за зоната, в имота е допустимо изграждане на жилищна сграда със застроена площ /ЗП/ от 925,40 кв.м. и с разгъната застроена площ /РЗП/ от 2 644,00 кв.м. на всички надземни етажи, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво с площ от 1170 кв.м., с обща площ на застройката от 3 814, 00 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 15 м.

Конкретните обекти, които Община Русе ще придобие в собственост, се определят на етап работен проект.

При определяне условията на тръжната процедура са отчетени разгънатата застроена площ на обекта, срока за изпълнение, реалното обезщетение под формата на жилища и други допълнителни изисквания.

С Протокол №2/29.01.2024 г. Комисията по общинска собственост дава своето съгласие за учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Котовск“ №6, с площ от 1 322 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Среднозастрояване (от 10 до 15 м), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за жилищно строителство, в кв. 651.3, с адрес гр.Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, срещу предоставяне в собственост на Община Русе самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, след решение на Общински съвет – Русе.

Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез състезателна тръжна или конкурсна процедура и съобразно предвижданията на влязъл в сила Подробен устройствен план. Съгласно чл. 37, ал. 2 ЗОС, с решението си общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.

Пазарната стойност на описаното право на строеж, предлагано за учредяване, определена от лицензиран оценител, е в размер на 491 900,00 лева /четиристотин деветдесет и една хиляди и деветстотин лева/.

Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на описаната сграда, съгласно удостоверение издадено от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе, е в размер на 795 886,60 лева /седемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки/.

Нормативната стойност за учредяване на предлаганата суперфиция в общинския имот, съобразно приетите решения от Общински съвет – Русе, е в размер на 57 893 лева /петдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и три лева/.

Средната продажна цена за квадратен метър жилищна площ, изведена от лицензиран оценител след проучване на пазара на разпоредителните сделки с обекти – жилища до 70 кв.м. в гр. Русе, кв. Здравец, Здравец-Изток, Здравец-Север 1 и 2, е в размер на 2 130,00 лв./кв.м. При определяне на жилищната площ, която суперфициарят ще предостави в собственост на Община Русе, при учредяване на предлаганото право на строеж в сградата, която ще се изгражда, са съобразени изискванията на чл. 37, ал. 2, изр. последно от ЗОС.

Предложеното разпореждане е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 г.“

ОбС – Русе даде своето съгласие за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със застроена площ /ЗП/ от 925,40 кв.м., и с разгъната застроена площ /РЗП/ от 2 644,00 кв.м. на всички надземни етажи, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво с площ от 1170 кв.м., с обща площ на застройката от 3 814, 00 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 15 м., върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по КККР на град Русе, с площ от 1 322 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Среднозастрояване (от 10 до 15 м), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за жилищно строителство, в кв. 651.3, с адрес гр.Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. вписан под №115, том 38, н.д. 7912, вх. рег. №14401/23.11.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г.за частна общинска собственост, на стойност 795 886,60 лева, без дължими данъци и такси.

Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 373,66 кв.м. жилищна площ във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, с площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост/.

Класирането на подадените оферти на явилите се и допуснати до търга участници, се извършва на база предложените от кандидатите жилищни площи, във вид на жилища, всяко с площ до 70 кв.м., в сградата, построена при реализиране на учреденото право на строеж, без включване на идеални части от общите части на сградата, като на първо място да се класира участникът, предложил най-голяма жилищна площ. Класирането се извършва до втория кандидат, съобразно оферираните жилищни площи за възмездяване цената на правото на строеж.

Предложения, съдържащи оферираната жилищна площ под минимално установената 373,66 кв.м., във вид на жилища всяко с площ до 70 кв.м. без включени идеални части от общите части на сградата не се допускат и не се разглеждат. Кандидатите следва да оферират жилищна площ поне в размер на минимално установената от 373,66 кв.м. или надхвърляща същата, във вид на жилища всяко с площ до 70 кв.м. без включени идеални части от общите части в сградата, която ще се строи при реализиране настоящата суперфиция, съобразявайки чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, които да възмездяват цената на учреденото право на строеж.

Класирането се осъществява по възходящ ред. Броят и вида на обектите, които Община Русе ще получи в сградата се определят допълнително съобразно одобрени инвестиционни проекти за сградата.

Определени са допълнителни тръжни условия както следва:

  1. Срок за изграждане на жилищната сграда, заедно с изграждане на инфраструктура, озеленяване, тротоари и въвеждане в експлоатация – до 24 месеца от издаване на разрешението за строеж.

2. Спечелилият тръжната процедура – суперфициар се задължава за собствена сметка да събори съществуващата в имота сграда с идентификатор 63427.7.273.1, като генерираните строителни отпадъци да предаде за своя сметка за третиране, съобразно изискванията на ЗУО.

Сподели: