Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Община Русе ще продаде трафопост „Гургулят“

Съгласно разпоредбите § 4, ал. 7, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за енергетиката, енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на Закона за енергетиката (ЗЕ) (месец Декември, 2003 г.), трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, в т.ч. са частна държавна или общинска собственост, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на ЗЕ. Енергийните обектите се изкупуват по пазарната им стойност. В случай, че страните не постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване. Посоченият в § 4, ал. 1 и 7 от ПЗР към ЗЕ 12-годишен срок за изкупуване е инструктивен, незадължителен. Съобразно мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕ, вх. № 854-04-70 / 18.04.2018 г. по описа на Народното събрание на Република България, с който е създадена новата ал. 4а към § 4 от ПЗР към ЗЕ (близо три години след изтичане на 12-годишния срок за изкупуване по § 4, ал. 1 и 7 от ПЗР към ЗЕ) „…Този процес (по изкупуването), регламентиран в Закона за енергетиката, значително се забави във времето и ощетява голям брой собственици на такива активи, все още неизкупени до момента. Предлаганата нова промяна в закона задължава оператора да заплаща наем за ползване на съоръженията в случай на отказ или забавено изпълнение…“. Т.е. в мотивите към законопроекта, приет без забележки и изменения и отразен в ал. 4а на § 4 от ПЗР към ЗЕ, се допуска изпълнение на задължението по изкупуване на съответния енергиен обект, след изтичане на регламентирания срок (забавено изпълнение). Предвид на това, липсва пречка за изкупуване на енергийни обекти – частна държавна или общинска собственост към момента на влизане в сила на ЗЕ, след изтичане на срока, регламентиран в § 4, ал. 1 и 7 от ПЗР към ЗЕ.  

            Община Русе е собственик на трафопост, които по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, е енергиен обект, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1  в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., вписан под №112, том 23, н.д. 4744, д.в.р. 7876, вх. рег. №8132/ 29.06.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията.

            Със Заявление регистрационен индекс №01-511/10.11.2021 г. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление град Варна, Община Варна, Област Варна, район „Владислав Варненчик“, бул. „Владислав Варненчик“ №258, ВАРНА ТАУЪРС-Е, е отправено искане за закупуване на гореописания енергиен обект.

            Пазарната стойност на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., определена от лицензиран оценител е в размер на 20 794,00 лева (двадесет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

            Данъчната оценка, съгласно удостоверение, издадено от дирекция „Местни данъци и такси” при Община Русе, е в размер на 7 509,60 лева (седем хиляди петстотин  и девет лева и шестдесет стотинки).

            Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с Протокол №32/17.10.2022 г. дава своето съгласие за продажба на енергиен обект – собственост на Община Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, предмет на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., по реда на чл.35, ал.4 от Закона за общинската собственост и § 4 от ПЗР към ЗЕ, като „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД да изкупи описания енергиен обект, собственост на Община Русе, след решение на Общински съвет – Русе.

 Предлаганата продажба е включена в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. Днес общинските съветници в Русе одобриха предложението за продажба.

Сподели: