доходно здание

Община Русе ще ремонтира част от покрива на Доходното здание

Община Русе е обявила обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“. Срокът за подаване на оферти е до 16 август, а прогнозната стойност е 156 хил. лева без ДДС.

Община Русе е възложила изготвянето на инвестиционен проект за „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“ и „К“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации. По преценка на проектантския колектив, в обхвата на консервационно-реставрационните дейности е включен и корпус „Л“.

Инвестиционният проект е съгласуван със становище с изх. №33-НН-1282/17.08.2018 г. от Министерството на културата. Издадено е разрешение за строеж №514/25.11.2019 г. от Главния архитект на Община Русе.

За изпълнение на предвидените КРР и СМР е предвидена етапност със следната последователност:
Първи етап: Фасадни КРР, В и К – площадкови мрежи и сградни инсталации;
Втори етап: Покривни СРР;
Трети етап: Електро;
Четвърти етап: Подмяна на дограмата на втория етаж.

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на: Първи етап: Фасадни КРР,  В и К – площадкови мрежи и сградни инсталации, Втори етап: Покривни СРР и Трети етап: Електро.
Изпълнителят следва да изпълни консервационно-реставрационни и строителни и монтажни работи от трите етапа, предмет на настоящата поръчка заедно, при спазване на технологичната последователност.

Предметът на поръчката, включва изпълнението на консервационно-реставрационни и строителни и монтажни работи, в това число:

  • Актуализация на ПБЗ, ПУСО и ВОБД при необходимост;
  • временно строителство;
  • демонтажни работи;
  • подготовка и предварителна обработка на повърхности;
  • доставка на необходимите материали и оборудване;
  • консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи;
  • изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
  • геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР при необходимост;
  • всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

И други, съгласно одобрената техническа спецификация.

Предметът на поръчката, включва изпълнението на Строителство, като конкретните дейности са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата Обява.
Общият срок за изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671  в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап е до 01.11.2022 г..

Срокът за изпълнение на консервационно-реставрационни и строителни и монтажни работи тече от подписване на протокол образец 2 от Наредба № 3/2003 г. и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или когато са идентифицирани такива, до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки.
Независимо от спирането и възобновяването на строителството, крайният срок за предаване на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен акт обр. 15 не може да бъде по-късно от 01.11.2022 г.

За повече информация тук.

Сподели: