Бюджетът на Община Русе за 2024 година е приет от ОбС - Русе днес + видео

Община Русе се включи в местно партньорство и ще подпише партньорско споразумение за реализиране на проекти по подхода ВОМР в периода 2021 – 2027 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури”, вид дейност „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

Основната цел на процедурата:

Финансова помощ се предоставя за извършване на дейности по изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 694 309.00 лева.

Финансовата помощ по реда на този вид дейност е: 70% финансирана от ЕФМДРA и 30% съфинансирана от националния бюджет. Не се изисква собствено финансиране

Финансовата помощ за извършване на допустими разходи е в размер до левовата равностойност на 25 000 лв. за Местна инициативна рибарска група (МИРГ), прилагала подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. и/или 2014-2020 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства и 30 000 лв. за местни партньорства, които не са прилагали подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 100%.

Допустими за финансиране са следните дейности:

• учредяване на местно партньорство, когато такова не е вече учредено;

• популяризиране на подхода ВОМР (само за територии на общината, които не са прилагали подхода ВОМР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и/или 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства) и популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, с цел осигуряване на публичност и информираност;

• обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

• проучвания и анализи на територията;

• изготвяне на стратегия;

• координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Дейностите, за които се предоставя финансова помощ, трябва да са извършени на територията на действие на местното партньорство или МИРГ, като задължително условие е в партньорството да участват поне две съседни общини.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2024 г.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие Община Русе да се включи в местно партньорство и да подпише партньорско споразумение, за реализиране на проекти по подхода ВОМР в периода 2021 – 2027 г., с няколко партньори.

Определени са в територията на партньорството да се включат всички населени места от Община Русе, с изключение на градския агломерационен ареал – гр. Русе.

Кметът Пенчо Милков е определен за представител на Община Русе в местното партньорство и ще подпише споразумението за партньорство на Кмета на община Русе.

Дадено е съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” чрез новосформираното местно партньорство, като за водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта се определя Община Русе. За подписване на формуляра за кандидатстване се определя Пенчо Милков – Кмет на Община Русе.

Сподели: