Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Община Русе ще сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за придобиване на новите тролейбуси

Във връзка с необходимостта от значителен финансов ресурс за изпълнение на дейностите по доставка на електрически превозни средства по ОП „Околна среда“, проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01  и избягване на риска от недостатъчен финансов ресурс за разплащания по проекта, предлагам община Русе да се възползва от облекчението, което се съдържа в чл.19а от Закона за общинския дълг и да пристъпи към кандидатстване за финансиране от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД. 

За заемите от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД  плащанията по дълга не се включват при изчисляване на съотношението и при прилагането на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ.

Предимства: улеснена процедура на кандидатстване и кратки срокове за обработка на исканията. Гъвкавост и съобразяване със спецификата на финансираните проекти и бюджетните възможности на общините, както и техническа помощ на всеки етап от процеса на управление и изпълнение на проектите. Максималният лихвен процент към момента е 4,083, формиран чрез 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка. Лихвеният процент се определя от съвет на директорите след оценка на кредитния риск и в зависимост от кредитното досие на всяка община предвид анализ на финансовото състояние на същата. Община Русе е изпълнявала множество договори за кредит чрез Фонд ФЛАГ ЕАД и е позната на Фонда като безупречен и ценен клиент. Документите за кандидатстването пред Фонда ще бъдат оформени като мостови кредит за краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

Покриването на главницата ще бъде осъществено след верифициране на сумите, платени на изпълнителите и искане за възстановяване на изразходени средства от Управляващия орган. Общият размер на бюджета на проекта за Община Русе е 46 771 464,30 лв., както следва:

 • средства от БФП – 38 999 140,25 лв.;
 • недопустими разходи общо – 7 772 324,05 лв., в т.ч. възстановим ДДС от НАП – 7 635 292,02 лв. и невъзстановим ДДС, явяващ се собствен принос 137 032,00 лв.

Община Русе към настоящия момент е доставила 20 електробуса, 20 зарядни станции – бавни и 4 броя бързи зарядни станции на обща стойност от БФП – 21 960 000,00 лв. В ход е обществена поръчка за закупуване на 15 броя тролейбуси, за които е необходимо да се осигури финансов ресурс за окончателно плащане. Сключването на договора с фонда ще бъде стартирано след сключване на договора за доставка на тролейбусите, чиято прогнозна стойност е 14 250 000 лв. без ДДС. За окончателните разплащания по проекта ще са необходими заемни средства в размер на 8 120 000 лв.

Днес общинските съветници в Русе взеха решение:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:   „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, финансиран по ОП „Околна среда“, процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“
 2. Максимален размер на дълга – 8 120 000 лв. (словом: Осем милиона сто и двадесет хиляди лева)
 3. Валута на дълга – лева
 4. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 5. Условия за погасяване:
 6. Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 7. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, финансиран по ОП „Околна среда“, от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
 8. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 9. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 10. Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Русе, с изключение на авансовото плащане, по административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Русе, по която постъпват средствата по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, по административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01;
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Сподели: