Община Русе ще сключи договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на Русе „Общински транспорт Русе“ ЕАД

Община Русе ще сключи договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на Русе „Общински транспорт Русе“ ЕАД

С Решение № 498, прието с Протокол № 22/20.05.21г., Общински съвет Русе, предостави  мандат  на  Кмета на Община Русе да стартира процедура за пряко възлагане, превозите по линиите от утвърдената с Решение на Общински съвет – Русе № 1201, прието с Протокол  № 49 от 19.09.2019 година, общинска транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „Общински транспорт Русе” ЕАД, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламента) и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредбата).

      В изпълнение на горепосоченото решение и в съответствие с чл.7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. и чл.16ж, ал.2 от Наредбата, информация относно прякото възлагане на обществения превоз на пътници е публикувана в Официалния вестник на ЕС бр. S112/11.06.2021 г.

Съгласно чл.16г., ал.1 от Наредбата, Общински съвет Русе може, чрез пряко възлагане да сключи договор с физическо или юридическо лице регистрирано, като търговец и притежаващо лиценз за превоз на пътници на територията на Република България, когато това лице се явява вътрешен оператор по смисъла на §1 т.7 от същата. Съгласно чл.16г., ал.1 от Наредбата, Обявлението за взетото решение се публикува в един местен и един национален ежедневник.

„Общински транспорт Русе“ ЕАД се явява вътрешен оператор по смисъла на §1 т.7 от Наредбата, предвид следните обстоятелства:

  • Същото е юридическо лице, притежаващо лиценз за превоз на пътници на територията на Република България №03895 от 22.07.2019г.
  • „Общински транспорт Русе“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, като Община Русе е едноличен собственик на капитала на дружеството. Съгласно чл. 32 от Устава на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, органът на управление на дружеството е едноличния собственик на капитала (Община Русе), като съгласно чл.219, ал.2 от Търговския закон, Община Русе чрез Общински съвет Русе има право да решава въпроси от компетентността на общото събрание на дружеството, изброени изрично в чл.34 от Устава. Предвид тези обстоятелства, следва да се заключи, че Община Русе, чрез Общински съвет Русе упражнява върху „Общински транспорт Русе“ ЕАД контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения.
  • „Общински транспорт Русе“ ЕАД, осъществява дейността си за обществен превоз на пътници в рамките на територията на Община Русе.
  • „Общински транспорт Русе“ ЕАД, не участва в конкурентни конкурси за предоставяне на обществени превози на пътници, организирани извън територията на Община Русе.

В изпълнение на Решение № 489 на Общински Съвет – Русе, прието с протокол №22 от 20.05.2021г., общинска администрация Русе изготви проект на договор, за пряко възлагане на обществения транспорт на пътници на територията на гр. Русе, с дружеството „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Проектът на Договор е изготвен съгласно правилата на чл16г. ал.2 и ал.3, както и чл.16д ал.1 от Наредбата.

Същевременно съгласно чл.19, ал.6 от Закона за автомобилните превози, кмета на общината в срок до 6 месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми изпращат заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на започването на процедура за възлагане на превозите. 

Предвид горното, предлагам Общински съвет Русе да съгласува започването на процедурата за възлагане на превозите и да даде своето съгласие, кмета на Община Русе да сключи договор за пряко възлагане на пътнически превози в гр. Русе с дружеството „Общински транспорт Русе“ ЕАД, в качеството му на вътрешен оператор.      

Извърши се анализ, при който не се установи, предложеното решение да противоречи на правото на Европейския съюз.

Начинът, по който ще се изразходва публичен ресурс във връзка с осъществяване на услугата по обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе е подробно описан в клаузите на договора.

Със сключването на договор за обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе с дружеството „Общински транспорт Русе“ ЕАД в качеството му на вътрешен оператор премахва конкуренцията между превозвачите и т.нар. война за пътници, породена от намаления брой пътувания и големия процент на препокриване на маршрутите. Новата транспортна схема предвижда маршрути с намален до минимум процент на препокриване, с което отпадат предпоставките за нарушения в часовете на тръгване, изпреварване и ред други закононарушения, които в момента са метод на работа. При пряко възлагане на вътрешен оператор и поемането на всички линии от градската транспортна схема се подобряват възможностите за ползване на услугата от потребителите. Може да бъде приложена изцяло нова тарифна политика с различни от досега действащите преференциални цени на превозните документи, съобразно възможностите на дружеството. Абонаментните карти, които сега се издават  за една линия се ползват само в линията, за която са издадени, предвид това, че операторите са различни. При поемането на превозите от един оператор същите абонаментни карти ще могат да се използват във всички превозни средства по маршрута на дадената линия, което ще намали времето за чакане от страна на пътниците и те ще се придвижват значително по – бързо. Целта е да се предоставя бърз и удобен транспорт на ползващите услугата.

Днес Общински съвет – Русе съгласува процедурата за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе на вътрешния оператор – „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

Кметът на Община Русе ще сключи договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе, съгласно представения проект, с вътрешния оператор – „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

Сподели: