община русе

Община Русе ще стане част от СНЦ „Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие“

Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще участва с проектно предложение по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“. Университетът ще кандидатства по процедурата като предлага създаване на сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ за участие в изграждане на Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на Русе, Северно-централен район на планиране и в страната. Фокусът е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Бизнесът ще има водеща роля при създаването на условия за максимално използване на продуктите на „Регионален иновационен центъра за интелигентно и устойчиво развитие”, като се внедрят и комерсиализират новите технологии създадени в него.

Участници в Сдружението ще бъдат Русенски университет „Ангел Кънчев, Община Русе, Дианел ЕООД, Син Карс Интернешънъл ЕООД, Сиа Кар ЕООД, Приста Ойл АД, Мегахим АД, Експрес Сервиз, Русенска търговско-индустриална камара. 

Регионалният иновационен център ще се утвърди като средище за научно-изследователска работа на най-високо ниво, на чиято територия изтъкнати учени от Русенския университет “Ангел Кънчев” ще реализират проекти с висока научна и приложна стойност. От друга страна, Регионалният иновационен център ще усъвършенства развойната дейност на фирмите, подкрепящи реализацията на проекта като асоциирани партньори, и ще бъде в основата на бизнес ориентирани разработки, насочени към намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на компаниите.

Важен аспект е създаването на иновационна и технологична култура, която стои в основата на успеха на това партньорство. Ролята на Община Русе в изпълнението на проекта ще бъде да:

  • Осигурява връзката между бизнес организациите на територията на Общината и Регионалния иновационен център за иновативни и технологични решения;
  • Гарантира процеса на апробиране в практиката на иновативни решения в полза на социално икономическото развитие на региона;
  • Мултиплицира решенията на продуктите и дейностите на Центъра в Северен централен район на планиране и в страната;
  • Съдейства с експертиза в областта на изследванията.

Участието на Община Русе в проекта като член на сдружението за изграждане на Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие не е обвързано с финансови ангажименти за Община Русе.

Днес общинските съветници в Русе одобриха предложението на кмета Пенчо Милков.

Сподели:

Още новини от деня