Община Русе ще участва в проектно предложение „Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление“ по Програма регион „Дунав“ 2021-2027

Община Русе получи покана за участие в проектно предложение Empowering Public Institutions for a LEVel-up SmArTer Danube Region GovErnance, Danube Elevate/ Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление по Програма регион „Дунав“ 2021-2027 с подаване на концепция до 21.11.2022 г. Консорциумът по проекта включва 14 представители на местни власти, агенции за развитие и научни организации от Австрия, Унгария, Словакия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, България, Молдова и Украйна. Българските партньори са Община Русе и РУ „Ангел Кънчев“.

Основната цел на проекта е да се направи достъпно интелигентното управление в селските и отдалечените райони на Дунавски регион с цел задържане на младото население чрез предоставяне на цифрови услуги и създаване на иновативни решения в областта на селското стопанство, околната среда и включването на гражданите. Ще бъде разработена съвместна транснационална стратегия за интелигентно управление с основен резултат създаване на план за действие с акцент върху внедряването на пилотните дейности в сферата на интелигентното управление на селското стопанство, околната среда и адаптиране към изменението на климата, Той ще служи за пътна карта за подобряване на местното/регионалното управление. Ефективността на проекта ще бъде осигурена чрез транснационален подход с новосъздадено транснационално партньорство, насочено към изграждане на капацитет. Срокът на дейностите по проекта е 30 месеца.

При положително оценяване на концепцията, консорциумът ще бъде поканен да представи цялостно предложение през април-май 2023 г. като резултатите от неговата оценка ще станат известни през есента на 2023 година. Действителното начало на дейностите най-вероятно ще започне през 2024 година.

Бюджет на Община Русе е 127 544, 92 евро. Финансирането е както следва: 80% от ЕФРР, 15% Национално съфинансиране и 5% – 6377,25 евро собствен принос. При настоящия разчет собственият принос се покрива изцяло от дължимите административни разходи, които се начисляват като процент от разходите за заплати.

Участието в проектното предложение ще допринесе за разширяване на партньорските отношения на Община Русе с европейски организации, както и ще покаже значението ѝ в дунавския регион.

Предстои на 13 декември Общинският съвет да даде своето съгласие Община Русе да участва в проектно предложение Empowering Public Institutions for a LEVel-up SmArTer Danube Region GovErnance, Danube Elevate/ Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление по Програма регион „Дунав“ 2021-2027 .  

Сподели: