Община Русе ще участва в проектно предложение RECORIVER

Община Русе получи покана за участие в проектно предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия по Програма регион „Дунав“ 2021-2027. Консорциумът по проекта включва 26 местни власти, научни организации, държавни структури и неправителствени организации от Германия, Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, и Украйна. Българските партньори са Община Русе r Българското дружество за защита на птиците, подкрепени от асоциираните стратегически партньори РИОСВ Русе и Националното сдружение на общините в република България.

Концепция на проекта: RECORIVER има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството свързани с климата, социални, икономически и екологични ползи от мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, разработването, тестването, демонстрацията и разпространението на персонализирани и интегрирани, градски и крайградски, базирани на природата речни интервенции за управление и възстановяване, които ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. Особено важен аспект на процеса е да се гарантира хармонизирането на местните интервенции с политиките за управление на водите, климата и защитата от наводнения от по-високо ниво, ефективно обслужващи сложни транснационални системи за управление на водите, защита от наводнения и управление на бедствия.

За да постигне тази цел, проектът ще обедини градове и съответните органи за управление на водите по поречието на река Дунав, които съвместно ще идентифицират и проектират осъществими интервенции за естествено задържане на вода със силно въздействие и също така ще прилагат пилотни мерки с най-висок демонстрационен потенциал. Тези дейности са заобиколени от широкомащабно упражнение за изграждане на капацитет, провеждано от организации на знанието и НПО за повишаване на познанията и осведомеността относно МЕЗВ /Мерки за естествено задържане на водата/ в градски контекст и техните потенциални множество ползи. Срокът на дейностите по проекта – 30 месеца.

При положително оценяване на концепцията, консорциумът ще бъде поканен да представи цялостно предложение през април-май 2023 г. като резултатите от неговата оценка ще станат известни през есента на 2023 година. Действителното начало на дейностите най-вероятно ще започне през 2024 година.

Бюджет на Община Русе е 147 936 евро. Финансирането е както следва: 80% от ЕФРР, 15% Национално съфинансиране и 5% – 7 396,80 собствен принос. При настоящия разчет собственият принос се покрива изцяло от дължимите административни разходи, които се начисляват като процент от разходите за заплати.

Участието в проектното предложение ще допринесе за разширяване на партньорските отношения на Община Русе с европейски организации, както и да покаже значението и в дунавския регион.

Предстои на 13 декември Общинският съвет да даде своето съгласие Община Русе да участва в проектно предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия по Програма регион „Дунав“ 2021-2027.  

Сподели: