блок охрид саниране 1

Община Русе: 100% от собствениците в етажната собственост трябва да са подписали декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните си обекти

С Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г. Общински съвет – Русе даде съгласие Община Русе да осигури заемообразно средства в размер до 1 000 000 (един милион) лева на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост и участниците в тях за:

1. Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;

2. Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

Средствата се предоставят във връзка с подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановят от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от приключване оценяването на проектните предложения по процедурата.

Едно от условията за предоставяне на средства за целево финансиране от бюджета на Община Русе е 100% от собствениците в етажната собственост да са подписали декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

Експерти от Община Русе присъстват на събрания на етажните собствености в града и разясняват условията за кандидатстване по процедурата, както и възможностите за получаване на целево финансиране за изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност. Един от най-честно дискутираните въпроси от страна на живущите е, че част от собствениците на жилищни имоти не живеят в страната и към настоящия момент е почти невъзможно да се представят подписани декларации за достъп от всички собственици.

В тази връзка предлагам да се предвиди и алтернативна възможност за поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп до всеки самостоятелен обект от етажната собственост, чрез представяне на декларация от Управителя/Председателя на Управителния съвет на Сдружението на собствениците.

Предвид изложеното и факта, че участието на максимален брой сгради от Община Русе в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България е от особено важен обществен интерес и на основание чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация, предлагам Общински Съвет – Русе да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

Допълва т.2, булет трети от Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г., като след края на изречението се допълва следния текст:

„или Управителят/Председателят на Управителният съвет на Сдружението на собствениците е декларирал поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп до всеки самостоятелен обект от жилищната сграда.“

Настоящото решение е неразделна част от Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г.

Сподели: