Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект за енергийна ефективност и повишаване на административния капацитет

Община Ценово започна изпълнението на трансграничен проект с румънски общини

Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, изпълнява от 31.07.2018 г. проект ROBG – 417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с договор, за безвъзмездна финансова помощ, No 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V – А Румъния – България 2014 – 2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“.

Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120.12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът на Община Ценово по проекта е в размер на 352 281,36 евро.
Общата цел на проекта е подобряване на съвместното управлени е на риска в района на трансгранично сътрудничество чрез учредяване на трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка. Основната целева група на проекта са жителите на Ценово, Хотареле и Гряка – 10 975 души.

Реализирането на проекта ще доведе до следните резултати: изготвена обща стратегия за координация и ефикасни реакции на съвместното трансгранично партньорство; организирани 3 кампании за повишаване на осведомеността, 3 кръгли маси и 3 обучения за опасностите и рисковете, за мерките за тяхното смекчаване, управление и намаляване; закупено ново специализирано оборудване, което ще се използва за снегопочистване, опесъчаване, почистване на дренажни и напоителни канали, канавки, банкети и отстраняване на трева и храсти; закупено тренировъчно оборудване за оказване на първа медицинска помощ.

Проектът се изпълнява за период от 24 месеца.

Сподели: