Община Ценово

Община Ценово кандидатства за придобиване на електромобил

За девети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправи покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започна от 5 април и завърши на 31 май. За финансиране кандидатстваха централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях можеше да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства. С решение на ОбС – Ценово Общината кандидатства за придобиването на 1 ЕПС. Ще бъдат осигурени необходимите оборотни средства за изпълнение на дейностите по проектното предложение. Съфинансирането от Община Ценово ще покрива разликата между предоставеното финансиране от НДЕФ и предложената в рамките на процедурата съгласно Закона за обществените поръчки цена за доставка на ЕПС категория М1 /4+ 1 места/.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Сподели: