Общините от Северния централен район избраха своите представители в Регионалния съвет за развитие

Общините от Северния централен район избраха своите представители в Регионалния съвет за развитие

Във Велико Търново се проведе заседание на общините от Северния централен район за планиране, на което бяха избрани представителите на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие.

Издигането и гласуването на кандидатите се извършва по правила, разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В заседанието, в съответствие със закона, взе участие и представител на МРРБ.

Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни структурата и функциите на Регионалния съвет за развитие, в който общините са част от основния състав и имат пълни правомощия при вземането на решения по всички функции, възложени на Съвета по закон. Тя подчерта важната роля на Областните информационни центрове в процеса по подготовката и реализирането на КИТИ и решаващата роля на РСР в избора на проекти.

Членове на РСР могат да бъдат само кметове или председатели на общински съвети. Общинските съветници могат да бъдат членове на Областните съвети за развитие.

Избраните представители на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район от област Русе са:

Представители

Пенчо Милков – кмет на община Русе

Димитър Славов – кмет на община Бяла

Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле

Заместници

Божидар Борисов – кмет на община Две могили

Петър Петров – кмет на община Ценово

Мехмед Мехмед – кмет на община Ветово

Сподели: