община русе

Общинска администрация, съвместно с ИДПС, е извършила 8 проверки по подадени от граждани сигнали за тютюнопушене в районите на учебните заведения

Общинска администрация, съвместно с ИДПС в кръга на своите правомощия е извършила 8 проверки по подадени от граждани сигнали за тютюнопушене в районите на учебните заведения. Установено бе, че в началото на учебната 2023/2024 година, директорите на учебните заведения са издали изискуемите административни актове във връзка чл.56, ал.1 и ал.2 и чл.56а, т.1 от Закона за здравето, и с чл. 9, ал .2, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с която се забранява тютюнопушенето, на персонала и учениците в сградата и в района на училището. Същите са сведени до знанието на учители, класни ръководители, родители и служители срещу подпис, както и до знанието на всички ученици от класните ръководители.

Това става ясно от отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Русе, който ще бъде разгледан от общинските съветници на 25 януари.

Обърнато е особено внимание на ръководствата на всички учебни заведения на територията на общината, да се изготви график на персонала през междучасията за наблюдение и контрол за забраните за тютюнопушене, извън сградата на учебното заведение в рамките на прилежащите терени и тротоари към нея. Направили сме съответни препоръки:

  • да бъдат планирани и проведени тематични образователни беседи с учениците в часовете на класния ръководител за повишаване информираността на младежите за рисковете за здравето при тютюнопушене, развитието на зависимост, опасностите от излагането на цигарен дим, ползата от прекратяване на пушенето и живот без цигарен дим и др.
  • при констатирани нарушения от страна на ученици, да ни уведомите за предприетите от Вас мерки и наложени наказания за неспазване ПВР на учебното заведение.
  • при възникнали ситуации свързани с нарушаване на забраната за тютюнопушене в района на учебното заведение, извън компетентността на ръководството, да бъде търсено съдействие от страна на законоохранителните органи РЗИ и МВР.

Постигането на контрол върху спазване забраната за тютюнопушене на открити места от страна на учениците не е компетентността на общинска администрация, а налага императивна нужда от координация между много институции и организации на гражданското общество на национално и регионално ниво.

Сподели: