Отложиха гласуването на предложения на гражданска екоинициатива в Русе

В Общински съвет – Русе е постъпило искане с вх. № 550/10.09.2019г от местна гражданска инициатива със следните искания:

1. Общински съвет да приеме решение, да бъде забранено изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе.

2. Общински съвет да приеме решение да бъде изградена система за мониторинг върху замърсяване на въздуха, включваща всички производствени източници на територията на Община Русе.

3. Общински съвет да приеме решение, да бъде изградена система за мониторинг, върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори, на територията на Община Русе.“

Мотивите за предложението на местната гражданска инициатива са изложени в Искане с вх. № 550/10.09.2019г.

Чрез подписката се осъществява местна гражданска инициатива по реда на чл. 46 и следващите от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. По силата на чл. 51, ал. 3 от ЗПУГДВМС подписката е изпратена в ГД „ГРАО” към МРРБ за служебна проверка. Предложението е подкрепено със събраните 84 броя подписи на граждани, от които коректни са 68 подписа. Подписката е на разположение в деловодството на Общински съвет – Русе. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС общинският съвет е длъжен да разгледа  направеното с местна гражданска инициатива предложение и да обяви своето решение.

Поради факта, че с предложените решения се засягат въпроси, касаещи Община Русе е поискано становище от общинска администрация, което да послужи при изготвяне на настоящото предложение. С вх. 32/08.01.2020г. в Общински съвет – Русе е постъпило писмо от Кмета на Община Русе. С оглед правилното решаване на поставените от гражданите искания е взето и становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе /РИОСВ-Русе/. Последното е изразено в Писмо вх. № 716/13.12.2019г., което прилагам към настоящото предложение.

Според становището, което дава РИОСВ-Русе забраната за изгаряне на отпадъци на територията на Република България е регламентирана в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове. Освен това забрана за изгаряне на отпадъци е въведена вече с нормативен акт на Общински съвет – Русе. Чл. 4, т. 2 от Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе гласи: „Забранява се изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.“. Поради това първото предложение на местната гражданска инициатива не следва да бъде прието от Общински съвет – Русе.

 Второто предложение на местната гражданска инициатива е общинския съвет да приеме решение да бъде изградена система за мониторинг върху замърсяването на въздуха, включваща всички производствени източници на територията на Община Русе. Според чл. 20, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия. Видно от полученото становище на кмета на Община Русе се проучват възможностите за набавяне на мобилна инсталация за мониторинг на въздуха, с която да се отчита замърсяването на въздуха от промишлените зони на града. Станцията ще измерва показателите на атмосферния въздух на база методите, утвърдени  от Европейската комисия, за да бъде свързана към националната система, както се изисква по ЗЧАВ. С оглед на факта, че законът позволява да бъде изградена такава система за мониторинг, считам, че предложението на местната гражданска инициатива в тази му част следва да бъде прието.

Третото предложение на гражданите е свързано с изграждането на система за мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе. Съгласно параграф 1 т.12, буква „е” от допълнителните разпоредби на Закона за здравето /ДВ бр. 70/2004г/, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол. На основание параграф 1 т.9, буква „ф” от допълнителните разпоредби на Закона за здравето /ДВ бр. 70/2004г/, обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и също подлежат на държавен здравен контрол. Същият се извършва в съответствие в разпоредбите на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г., изм. и доп., бр. 38 от 2011 г.). На основание чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето, регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, а съгласно чл. 26 от горепосочената Наредба №36 от 2009 г., в регионалните здравни инспекции се създават, поддържат и съхраняват досиета на обектите с обществено предназначение. За разлика от предвиденото в ЗЧАВ, в Закона за здравето липсва норма, която да дава възможност общините да създават система за мониторинг върху електромагнитните излъчвания, каквото е третото предложение на местната гражданска инициатива. Според становището на общинска администрация е незаконосъобразно публични средства да бъдат използвани за дейности, вменени на други административни структури. С оглед на това третото предложение на местната гражданска инициатива не следва да бъде приемано от Общински съвет – Русе.

С оглед горното и поради изложеното в получените от РИОСВ-Русе и общинска администрация становища, председателят Иво Пазарджиев предложи Общински съвет – Русе да:

  1. Не приема първото предложение на местната гражданска инициатива да бъде забранено с отделно решение изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе.
  2. Приема второто предложение на местната гражданска инициатива, като за неговото реализиране следва да бъде осигурена мобилна инсталация за мониторинг на замърсяването на въздуха от промишлените зони на град Русе.
  3. Не приема третото предложение на местната гражданска инициатива, тъй като от една страна контролът върху източниците на нейонизиращи лъчения е възложен от действащото законодателство на регионалните здравни инспекции, а от друга – липсва норма, която да оправомощава органите на местно самоуправление да изграждат системи за мониторинг на тези източници.

Днес вносителят на предложението в деловодството на ОбС – Русе Бойко Никифоров предложи предложението да бъде отложено с няколко месеца. Самият Иво Пазарджиев коментира, че при гласуване на предложенията на гражданите щеше да последва едно правно нищо. Председателят приветства активността на гражданите, която ще принуди институциите да си свършат работите. Той препоръча в бъдеще при внасяне на такива подписки да има първо консултация с юристи.

Сподели:

Още новини от деня