Подмяна на съдовете за отпадъци започна от централна градска част в Русе

Общинските съветници в Русе одобриха партньорско споразумение по проект за мерки за подобряване управлението на отпадъците в 4 общини

Общински съвет – Русе одобри подписано партньорско споразумение между Община Русе, Община Тутракан, Община Сливо Поле, Община Ветово за целите на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово По покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

На 31.08.2020 г. Община Русе подаде проектно предложение с наименование „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективностпо покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с програмен оператор Министерство на околната среда и водите, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство и съфинансирана от българската държава.

Проектното предложение е одобрено за финансиране с Решение 141/25.06.2021 г на Министерството на околната среда и водите. Проектът ще се изпълнява в партньорство с общините Тутракан, Сливо поле и Ветово. Безвъзмездната финансова помощ, която ще се предостави е в размер на 759 704,88 лв. (388 430,93 евро).

Във връзка с гореизложеното на 06.07.2021 г. бе подписано партньорско споразумение между Община Русе, Община Тутракан, Община Сливо поле и Община Ветово за целите на проектното предложение. В споразумението са уточнени целите на проекта, предмета на партньорството, продължителността на Споразумението, основните роли и отговорности на страните, задълженията на Бенефициента и на партньорите, бюджет на проекта и допустимост на разходите и други аспекти от изпълнението на проекта. Целта на създаденото със споразумението сътрудничество между общините е в съответствие с чл. 59, ал. 2, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), а именно: реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на регионално и местно равнище

Сподели: