ипи

Общинските фирми харчат 2,7 млрд. на година и наемат близо 37 хиляди души

На 29-ти юни Институтът за пазарна икономика представи база данни и анализ на дейността на общинските търговски дружества и общинските предприятия в четири разнородни общини (Пловдив, Велико Търново, Свиленград и Брезник) за периода 2018 – 2021 година. Изборът на общините се базира основно на броя на населението в тях. Целта е да се представи дейността на общинските фирми; секторите, в които функционират; финансовите им показатели и резултати; да се направи по-задълбочен анализ на състоянието и (доколкото е възможно) за ефективността им. Изследването стъпва на базата данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия за 2020 и 2021 г., подготвена от ИПИ и допълнена с отчетни данни за търговските дружества за 2018 и 2019 година.

Четирите общини имат различни демографски характеристики, степен на социално-икономическо развитие и показатели на пазара на труда. Община Пловдив е най-голямата, в нея пазарът на труда е динамичен, като независимо от намаляващото население се характеризира с висока икономическа активност и заетост при ниска безработица. Доходите на населението в общината са сравнително високи, произведената продукция нараства, а също и инвестициите, особено през 2021 година. Велико Търново е средна по размер община, която също отбелязва спад в населението, добре развит пазар на труда, нарастващи доходи, макар с колебания в обема на произведената продукция. Свиленград е гранична малка община с някои структурни предизвикателства на  пазара на труда и висока безработица, ниски средни доходи и задържане на разходите за придобиване на ДМА през последната година. Брезник е сред най-малките общини в България, характеризираща се със сравнително слаба икономическа активност, но относително по-високи от очакваното доходи, спад в произведената продукция през последната година и ниски инвестиции.

Търговските дружества с участие в собствеността на община Пловдив са 17, като почти всички са лечебни заведения. В две дружества общината има миноритарно участие. Общите им приходи и разходи през разглеждания период постоянно нарастват, като финансовият резултат на дружествата е положителен през всички 4 години от периода, независимо че има отделни дружества на загуба. Разходите за персонал достигат до 45 млн. лв. за 2021 г., а активите на дружествата надхвърлят 63 млн. лева.

Община Велико Търново участва в 11 търговски дружества, в 9 от които има 100% участие в капитала. Разнообразието на икономическите дейности, които те извършват, е по-голямо от това в Пловдив. Приходите и разходите на дружествата нарастват през разглеждания период, но по-слабо от тези на община Пловдив, като единствено през 2019 г. приходите надхвърлят разходите и съответно тогава общият финансов резултат е положителен. Разходите за персонал растат с 13% през 2021 г., най-вече заради ръста на възнагражденията в лечебните заведения. Активите на дружествата надхвърлят 19 млн. лв. към края на 2021 година.

Свиленград е малка община с три търговски дружества със 100% участие в капитала на общината. Едно от дружествата е ново, регистрирано през 2020 година. Финансовото състояние на свиленградските дружества е добро и това е видно от данните за приходите и разходите им – за всички четири години дружествата регистрират печалба, като тя достига най-висока стойност – общо 1,1 млн. лева –  през 2020 година. В изменението на активите на дружествата на общината не се наблюдават сериозни колебания – те постепенно нарастват до 7,8 млн. лв. в края на периода.

Община Брезник е най-малката община от разглежданите с население от около 5 хил. жители, съответно и участието в търговски дружества на общината е силно ограничено. Общината притежава 100% от капитала на две дружества. Брезник се отличава и по липсата на общинско лечебно заведение, както и притежание на миноритарни участия в търговски дружества. Обемът на приходите и разходите на двете дружества е сравнително нисък, а финансовият резултат – колеблив. Общите разходи за персонал растат, но в по-малък размер в сравнение с другите общини, общите активи също не са големи. Заетите в двете дружества са около 13 души.

В трите по-големи общини са създадени и общински предприятия по реда на закона за общинската собственост. Разнообразието от дейности, които извършват предприятията в Пловдив и Велико Търново, е много голямо. Община Свиленград притежава само едно общинско предприятие. Колкото по-малка е общината, толкова делът на собствените приходи в общите приходи на предприятията на територията й намалява, съответно – те са по-силно зависими от директната субсидия от общинския бюджет за покриване на разходите за дейността. Структурата на разходите е сходна, като силен превес имат разходите за персонал, докато тези за издръжка са по-скоро символични.

Анализът показва голямо разнообразие на дейности и услуги, извършвани от търговските дружества и предприятията на общините, което в голяма степен е резултат  както от размера на общината, така и от съзнателен избор на местната власт кои услуги да предоставя на своите граждани. Извършването на самостоятелен анализ на дейността на фирмите е по-скоро изключение, а сравнение с други общини или аналогични дружества почти не се извършва. Налице са добри примери за управление, но общините все още рядко споделят своя опит и затруднения при управлението на дружествата и предприятията си.

  • Пълният текст на анализа може да видите тук.
  • Линк към базата данни – тук.
  • Линк към препоръките към местните власти – тук.
  • Линк към презентацията от представянето – тук.
  • Линк към видео от събитието – тук.
Сподели: