ГЕРБ Наталия Кръстева

Общинският съветник Наталия Кръстева с питане до кмета на Община Русе относно депониране на отпадъци на улица в Николово

Общинският съветник от ГЕРБ Наталия Кръстева ще направи утре питане до кмета на Община Русе Пенчо Милков относно депониране на отпадъци на улица в Николово. Ето и самият текст:

Уважаеми г-н Милков,

По време на приемния ми ден, в качеството ми на общински съветник към мен се обърна г-жа Теодора Тодорова Илиева, която засегна множество проблеми, голяма част, от които касаят ул.“Перущица“№10 в с. Николово, общ. Русе, чиито жител е г-жа Илиева.

Един от проблемите е струпването на големи количества битови и строителни отпадъци на ул. “Перущица“№10, на който адрес пребивава лицето Валентин Димов Николов. При направена справка по отношение собствеността на имота става ясно, че г-н Николов не е собственик, а като такъв е посочена община Русе. По отношение на лицето Николов не съществува и адресна регистрация на въпросния адрес.

На второ място в имота, в който пребивава Николов се извършва строителство, като към днешна дата съществува постройка, която се използва като баня с тоалетна. По данни на г-жа Илиева отпадните води от мръсния канал текат по улицата и се изливат в скат, където се смесват с изворните води.

На следващо място през месец юли на тази година, по протежението на ул. „Перущица“ е извършена сеч на множество дървета и дървесна растителност, за която съществува съмнение, че е нерегламентирано извършена. Отсечените дървета са транспортирани от лицето Николов, като част от тях се намират в имота на ул.“Перущица“№10, а друга част в дворовете на други лица, живущи по ул.“Перущица“.

Г-жа Илиева многократно е сезирала отговорните институции, като включително е потърсила и съдействие от кмета на с. Николово г-н Златан Ванев.

В Община Русе е депозирала Жалба, вх.№94Т-5154-1/29.04.2020г.

Получила е отговор от ресор „Комунални дейности“, в който се посочва, че на база на извършена проверка по жалбата, не е установено замърсяване на въпросния адрес. Интересно защо като липсва замърсяване, служителите Ви са съставили на лицето Николов Констативен протокол с дадени задължителни предписания с постоянен срок. Последваща проверка не е извършвана, нарушенията продължават да са факт, а Акт за административно нарушение на разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе – ЛИПСВА.

От ресор „Устройство на територията“, по отношение на извършваното строителство на посочения адрес, вече повече от четири месеца отговор НЯМА.

От кмета на с. Николово, не само, че не е получила съдействие, а той самият е присъствал и на едно от описаните нарушения – сечта на дърветата, без да предприеме адекватни мерки.

В отчаянието си да намери начин да пребори бюрокрацията, г-жа Илиева е потърсила съдействие от общинския съветник Биляна Кирова – председател на комисията за взаимовръзка с гражданското общество, като е водила и кореспонденция с Вас, с надеждата, че въз основа на това, най-после ще бъдат предприети адекватни мерки. Уви, нито общинският съветник Кирова, нито Вие сте предприели действия, за да предотвратите множеството нарушения.

Предвид изложеното, Ви моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Защо на лицето Николов не е съставен Акт за административно нарушение, при положение, че не за първи път нарушава разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе?
  2. Към днешна дата /4 месеца след като сте сезиран/ извършена ли е пълна проверка, относно законосъобразността на строежите, извършвани в Поземления имот, находящ се в общ. Русе, с. Николово, ул.“Перущица?№10? В случай, че е установено незаконно строителство, упражнили ли сте правомощията си, съобразно разпоредбите на ЗУТ по премахване на незаконните строежи или на част от тях? Ресорните Ви зам.- кметове наясно ли са, че съществуват законни срокове, в които жалбоподателите следва да получат отговор от администрацията?
  3. На какво основание е извършена сеч и са премахнати многогодишни дървета по протежението на ул.“Перущица“ в с. Николово, общ. Русе? Изготвено ли е становище от ландшафтен архитект, по отношение на изсечените дървета? Ако дърветата са законосъобразно премахнати, защо не са предадени на ОП „Комунални дейности“ за съхранение, а са извозени до частни дворове на имоти в с. Николово, общ. Русе?
  4. На какво основание в имота на адрес ул.“Перущица“№10 са складирани премахнати стари метални катерушки? Защо същите не са предадени на ОП „Комунални дейности“ за съхранение?
  5. При посещението Ви преди две седмици в с. Николово, когато се срещнахте с кмета на кметството, за да се запознаете с наболелите проблеми, посетихте ли ул.“Перущица“, за която сте сезиран преди повече от четири месеца?

Настоящото питане е на основание чл. 33, ал. 1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 103, ал.2 във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация. На основание чл.105, ал.1 желая да получа устен, писмен и в електронен вид отговор на сесията на 10.09.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня