Орлин Дяков

Одобрена е промяна в Наредба № 17 за символиката на Община Русе

С Решение № 1236/16.02.2023 г. Общински съвет – Русе е изменил Наредба № 17 /Наредбата/ за символиката на Община Русе, като промените обхващаха главно текстовете в Раздел IV, касаещи регламента на Награда „Русе“, с която ежегодно на 24 май се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе и високи постижения в областта на културата и образованието.

По време на обсъжданията на проекта на нормативния акт на Постоянните комисии, преди приемането на цитираното по-горе решение, беше предложено в област „сценични изкуства“ наградите да бъдат две, а именно: една индивидуална награда и една колективна. Това обстоятелство не е било допълнено към проекта на нормативния акт и Решение № 1236/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе е прието без отразяване на колективната награда в чл. 43, ал. 1, т.1.2 от Наредбата.

С оглед изложеното, общинският съветник Орлин Дяков и негови колеги предлагат в чл. 43, ал. 1, т. 1 „Изкуство и култура“ в т.1.2 „сценични изкуства“, след израза „индивидуална награда“ да се добави израза „и 1 колективна награда“. В останалата си част т. 1.2 остава непроменена.

Финансови средства за прилагане на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

Очаквани резултати от прилагането са прецизност и изчерпателност при присъждане на Награда „Русе“ в посочената категория.

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

Предвид гореизложеното, днес Общински съвет Русе прие Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 43, ал. 1 т. 1 „Изкуство и култура“, в т. 1.2 „Сценични изкуства“ текстът „индивидуална награда“ се заменя с текста „1 индивидуална и 1 колективна награда“.

§ 6. Преходни и заключителни разпоредби

Сподели: