Орлин Дяков

Общинският съветник Орлин Дяков предлага промяна в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

С решение № 602/22.05.2013г. Общински съвет – Русе прие Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе (по-долу за краткост: Правилник/а/ът). Същият е изменян през 2014г. и 2021г.

В мотивите към последното изменение на Правилника през 2021г. вносителят предложи, а впоследствие Общински съвет – Русе прие, гласуването за избор на обществен посредник на територията на Община Русе да се извършва с тайно гласуване, а не с явно, както беше до момента. Според вносителя тайното гласуване би било най-добрия начин гласуването да бъде по вътрешно убеждение.

За съжаление и процедурата (пета поред считано от 2013г.), проведена и приключила с тайно гласуване в зала, не доведе до очаквания резултат, а именно – избор на обществен посредник в Община Русе. Напротив, нито един от допуснатите кандидати не се доближи до необходимите 34 гласа „ЗА“.

През 2022г. в бюджета на Община Русе има предвидени средства за функциониране на обществен посредник и в тази връзка е целесъобразно да бъде проведена нова процедура за избор на такъв. Предвид гореизложеното Ви предлагам да бъде променен начинът на изразяване на воля от общинските съветници при гласуване за избор на обществен посредник в Община Русе и същият да се извършва с явно гласуване, защото русенци е необходимо да знаят кой от техните избраници как е гласувал.

Така също, при четири от проведените до момента пет процедури, всеки общински съветник имаше право да гласува „ЗА“ за колкото от кандидатите прецени. При последната процедура за избор на обществен посредник, преди гласуване на отделните кандидати, Общински съвет – Русе прие всеки съветник да има право да гласува със „ЗА“ за само един от кандидатите. Но, това не е упоменато в Правилника и в тази връзка с настощото предложение предлагам регламентиране и на този въпрос.  

Чл.8, ал.1 от действащия към настоящия момент Правилник определя начина на гласуване от общинския съвет при избор на обществен посредник. Предвидено е, че общественият посредник се избира с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Предвид гореизложеното Ви предлагам проект за изменение и допълнение на Правилника, в който е посочено, че обществен посредник на територията на Община Русе се избира от Общински съвет – Русе с явно гласуване, като всеки общински съветник има право да гласува със „ЗА“ за само един от кандидатите. Нормата е съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.3, изр. първо от ЗМСМА, където е посочено, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване.   

Приемане на проекта за изменение и допълнение на Правилника се налага с оглед на обстоятелството волята на общинските съветници да бъде изразена публично, за да имат възможност техните избиратели да знаят как е гласувал всеки един съветник при избор на обществен посредник на територията на общината, в чиито правомощия влизат и извършването на проверки по постъпили жалби и сигнали срещу органи на местно самоуправление, в т.ч. и общинските съветници.

Предлаганото изменение на Правилника ще допринесе за целите, очертани в настоящото изложение, а именно волята на всеки един общински съветник да бъде изразена публично.

Приемането на Правилника следва да увеличи вероятността да бъде избран обществен посредник в Община Русе при прозрачен и явен за общесвеността вот.  

За приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за нормативните актове. Не беше установено настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Предвид всичко, общинският съветник Орлин Дяков предлага Общински съвет – Русе да приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл.8, ал.1 се изменя така:  

„Чл.8. (1) Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Изборът се провежда с явно гласуване. Всеки общински съветник има право да гласува със „за“ за само за един от кандидатите“.

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане.

Сподели: