Росица Георгиева

Общинският съветник Росица Георгиева предлага увеличение на бюджета за Ученическата спорта школа и Кукления театър

Във функция „Образование“ – общинско финансиране да се разграничат средствата за дофинансиране на двата центъра: Ученически спортни школи /УСШ/ и Центъра за ученическо техническо и научно творчество /ЦУТНТ/, предлага Росица Георгиева, общински съветник от ГЕРБ. Това е наложително, тъй като двете образователни институции имат различни специфики и нужди от финансиране. В така предложения проект за общински бюджет не става ясно кой център със колко средства точно ще бъде дофинансиран.

С цел да се стимулира активния интерес на децата към спортните дейности, не е достатъчно да се провеждат само занимания, а е необходимо подготвените от специалистите в центъра деца и ученици да се включат в дейности със спортно развлекателен характер, като състезания, турнири и спортни празници. Стимулирането на състезателния дух и повишаване на конкурентоспособността ще помогне на активно спортуващите деца и ученици да усъвършенстват своите постижения, а на начинаещите ще даде поле за изява.В тази връзка Георгиева предлага сумата, предвидена за тези дейности, да бъде 15 000 лв. При общ брой от 930 деца реалният разход за дете е 16,15 лв., посочва Георгиева.Друг финансов проблем, който стои пред Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ -УСШ е, че планираните средствата от 10 000 лева „Издръжка“ едва покриват само неотложните разходи за материали, услуги, ел. енергия и др., въпреки стремежа на ръководството към икономии.

Предложението на Росица Георгиева е сумата, предвидена за „Издръжка“, да бъде 20 000 лв. или общо дофинансиране от местни дейности – 35 000 лв, които средства да бъдат заложени в утвърдения бюджет на ЦПЛР УСШ – Русе, като местна дейност. Това ще допринесе за нормалното протичане на учебния процес и предвидените дейности, свързани с издръжката на центъра и изявите на децата. Второто от предложенията на Росица Георгиева е свързано с Кукления театър. Тя предлага съвместното финансиране на детската културна институция в бюджета за 2024 г. да се увеличи от 57 000 лв. на 70 000 лв.

Предложенията са внесени на заседание на Комисията по образование.

Сподели: