община-две-могили-сграда

Общинският съвет в Две могили е провел шест заседания от 1 юли до края на 2023 година и е приел 116 решения

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. В изпълнение на това задължение в ОбС – Две могили бе представен отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

През отчетния период Общинския съвет е провел шест заседания и е приел 116 решения, от които 95 изпълнени, а останалите – в процес на изпълнение или подлежащи на периодично изпълнение.

Решенията могат да бъдат групирани, в съответствие с правомощията на органа на местното самоуправление, уредени в чл. 21 от ЗМСМА, по следния начин:
 създава постоянни и временни комисии и избира техните членове – 3 решения;
 одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината – 1 решение;
 избира и освобождава председателя на общинския съвет – 1 решение;
 определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината – 2 решения;
 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за изпълнението му – 10 решения;
 приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне на конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства – 27 решения;
 определяне на представител на общината в ТД и в ЮЛНЦ – 4 решения;
 приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията – 3 решения;
 приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности – 2 решения;
 приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със
закон –1 решения;
 решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи – 39 решения;
 упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове – 18 решения;
 приема правилници и наредби, включително за изменение и допълнение – 3 решения;
 определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на общината – 2 решения.

Сподели: