Общинският съвет в Две могили прие днес отчет за изпълнението на бюджета си за едногодишен период

С докладна записка Мехмед Чолаков представи за приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 2022 г. .

Предвид гореизложеното Общинският съвет прие днес отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

През 2022 година в Бюджета на Община Две могили са планирани 218 819 лева за разходи на Общинския съвет.

От тях през 2022 година са изразходени 202 003.00 лева. Общото изпълнение на бюджета на Общинския съвет за отчетният период в проценти е 92 %.

В табличен вид е представено изпълнението на бюджета на Общинския съвет за 2022 година:

ПараграфНаименование на разходаПланирано в лв.Отчет общо за 2022 г.% отношение за 2022 г.
1.01 – 01Възнаграждения на общинските съветници.134 000.00134 654.00100 %
2.05 – 51Осигурителни вноски от работодателите за ДОО16 268.0015 334.0094 %
3.05 – 60Осигурителни вноски от работодателите за ЗО6 720.006 160.0092 %
4.05 – 80Осигурителни вноски от работодателите за ДЗПО3 920.003 174.0081 %
5.10 – 15Материали: – Канцеларски; – Климатик и хладилник; – Тефтери – Мин. Вода; – Картички; – Др. материали5 800.00  2 902.00 560.00 1 260.00 614.00 269.00 165.00 34.0050 %
6.10 – 20Външни услуги – КИС 13; – Ксерокс ; – Телефон; – Изнесени комисии; – Обучение – Монтаж климатик14 431.0012 407.00            7 200.00           2 567.00 61.00 1 836.00 455.00 288.0086 %
7.10 – 51Командировки в страната1 000.00207.0021 %
8.10 – 52Краткосрочни командировки2 000.00205.0010 %
9.10 – 98Други разходи некласифицирани в параграфи и подпараграфи – Кафе3 000.00644.0021 %
10.40 – 00Стипендии по Наредба № 1320 000.0015 105.0076 %
11.42 – 14Помощи по Решение на Общ. Съвет10 000.00  7 225.00  72 %
12.10 – 92Разходи за договори – такси дело 2 306.000 %
13.52 – 03Придобиване на ДМА – климатик конферентна зала1 680.001 680.00100 %
  Всичко за дейност:218 819.00202 003.0092 %
Сподели: