парцел ветово

Общински имот е апортиран в капитала на „Ветовска гора“ ЕООД

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие да се внесе непарична вноска /апорт/ в капитала на „Ветовска гора“ ЕООД на имот – частна общинска собственост с идентификатор 10803.162.334 /стар №000334/ по КККР, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/ с площ 37185 кв.м., находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Банките“, актуван с АЧОС №3254 от 30.11.2020 г.

Съветниците упълномощиха управителя на „Ветовска гора“ ЕООД да осъществи процедурата по оценка на внесения като непарична вноска имот с идентификатор 10803.162.334 /стар №000334/ по КККР.

С апортирането на имот – частна общинска собственост с идентификатор 10803.162.334 /стар №000334/ по КККР, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/ с площ 37185 кв.м., находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Банките“, актуван с АЧОС №3254 от 30.11.2020 г. в капитала на „Ветовска гора“ ЕООД ще се осъществи възможността за разширяване дейността на дружеството.

Сподели: