„Общински пазари“ ЕООД подготвя благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“

Общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД е преобразувано с Решение №716/12.03.1999 г. на Общински съвет – Русе и е регистрирано с основен капитал 19 440 лева. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117111045. Предметът на дейност на дружеството е: организация и управление на дейността, свързана с търговска дейност на юридически и физически лица на територията на Общински пазари Русе, стопанисване, изграждане и ремонт на открити складове и търговски площи, павилиони, маси и инвентар, лаборатории за контрол влизащи в капитала на дружеството, осигуряване на условия за едноличен, санитарен и ветеринарен контрол и други необходими условия в защита на интересите на потребителите, организиране поддържането на ред и чистота на общинските пазари, оборудване на търговските обекти и площи с необходимите съоръжения за търговска дейност, отдаване под наем на помещения, търговски площи и маси, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Към 31.12.2023 г. основният капитал на дружеството е 6 679 330 лева, разпределен в 667 933 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и е увеличен с 500 хил. лева през 2023 г. след решение на Общински съвет – Русе. Собственият капитал на дружеството е в размер на 10 404 хил. лева.

Дружеството управлява и стопанисва 15 търговски обекта на територията на община Русе, както следва: Централен общински пазар, покрит пазар, пазар „Сан Стефано”, пазар „Здравец Изток”, пазар „Рибката”, пазар „Олимп”, пазар „Иван Вазов”, пазар „Македония”, пазар „Лилия”, пазар „Чародейка”, пазар „Стрешер“, пазар „Мартен“, пазар „Обръщалото“, пазар за вещи втора употреба и обществена тоалетна.

За поредна година дружеството приключва със счетоводна печалба, която е в размер на 118 хил. лева, което е с 45 хил. лева повече от печалбата през 2022 г. Окончателният финансов резултат, след данъчно облагане е нетна печалба в размер на 106 хил. лева.

Приходите на дружеството се формират основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения. Коефициентът на рентабилност на приходите е в размер на 7,20% , т.е. на всеки 100 лева нетни приходи дружеството реализира 7,20 лв. счетоводна печалба. Дружеството поддържа достатъчно свободни парични средства и обезпечени вземания с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Към 31.12.2023 г. „Общински пазари” ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе такси по Наредба №16 на Общински съвет – Русе в размер на 212 хил. лева. Дружеството е освободено от внасяне на дивидент за финансовата 2022 г. с решение на Общинския съвет, във връзка с инвестиционните разходи по изграждане на плувен комплекс в Парка на младежта.

През 2023 г. са реализирани разходи за придобиване на ДМА в размер на 528 хил. лева, като са реализирани следните инвестиции:

– приключена е реконструкцията на Централен пазар;

– направени са допълнителни разходи за изпълнение на строителството на Плувен комплекс;

-през пролетта е организиран и проведен „Русенски пролетен панаир“;

-през есенно-зимния сезон е изградена и стопанисвана ледена пързалка на пл. „Света Троица“.

Инвестиционните намерения на дружеството за 2024 г. са:

– изграждане на пазар в зона „З“, площад „Европа“, в района на Дунав мост;

– завършване на строителните работи по изграждане на Плувен комплекс;

– изграждане на търговски обект за продажба на сувенири, изделия и рекламно-информационни материали в централната градска част, с наличие на туристопоток.

– проучване на възможността и подготвяне на необходимата разрешителна документация , с последващо проектиране за благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“.

Сподели: