кунчо кунчев общински пазари лазаруване 1

„Общински пазари” ЕООД подготвя изграждане на нов пазар в района на Дунав мост и в кв. „Чародейка Север“ през 2024 и 2025 година

Общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД е преобразувано с Решение №716/12.03.1999 г. на Общински съвет – Русе. Дружеството управлява и стопанисва 15 търговски обекта на територията на община Русе, както следва: Централен общински пазар, Покрит пазар, пазар „Сан Стефано”, пазар „Здравец Изток”, пазар „Рибката”, пазар „Олимп”, пазар „Иван Вазов”, пазар „Македония”, пазар „Лилия”, пазар „Чародейка”, пазар „Стрешер“, пазар „Мартен“, пазар „Обръщалото“, пазар за вещи втора употреба и обществена тоалетна.

Едноличен собственик на капитала на „Общински пазари“ ЕООД е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#6/29.12.2023 г. е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

„Общински пазари“ ЕООД развива успешна дейност в среда, наситена с множество търговски обекти на силни чуждестранни или родни инвеститори и търговски гиганти, разполагащи с огромен ресурс, които търсят пазарна ниша, конкурирайки се с всички останали участници и с търговските обекти на дружеството. Целите за управление и развитие на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2024 – 2026 г. са: запазване и увеличение на приходите от основна дейност; запазване нивото на разходите от предходни периоди; поддържане и облагородяване на стопанисваните пазари, подобряване на разположението, квадратурата, визията и удобствата на търговските обекти, както и поддръжка на добро ниво на материалната база.

В прогнозните финансови показатели в Бизнес програмата на „Общински пазари“ ЕООД се предвижда приходите през 2024 г. да са в размер на 1 250 хил. лв., през 2025 г. в размер на 1 380 хил. лв. и през 2026 г. прогнозирани приходи в размер на 1 400 хил. лв. Прогнозата за инвестиционни разходи е: за 2024 г. прогнозирани инвестиционни разходи в размер на 240 хил. лв., за 2025 г. прогнозирани инвестиционни разходи в размер на 250 хил. лв. и за 2026 г. прогнозирани инвестиционни разходи в размер на 300 хил. лв. Прогнозните финансови резултати са разчетени при продължаващо управление на всички стопанисвани в момента пазари, като посочените финансови резултати и отчисленията за общинския бюджет са при действащите такси по чл. 20 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе.

Инвестиционната програма за периода 2024 г. – 2026 г. на „Общински пазари“ ЕООД е свързана с облагородяване на стопанисваните пазари, както и осъществяването на разработени и готови проекти, за да може да привлича още наематели, за да може да предлага повече възможности на настоящите си клиенти и да поддържа жив интереса на купувачите към пазарите в града.

В инвестиционната програма за 2024 г. се предвижда проучване възможността и изграждане на нов пазар или концентрирани търговски обекти за сувенири или бързо оборотни стоки на места, където не съществуват такива обекти и има концентрация на туристически групи. Такава зона е избрана на пл. „Европа“, около Дунав мост.

В инвестиционната програма за 2025 г. се предвижда изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“;

През 2026 г. се предвиждат инвестиции за:

– изграждане на нови навесни конструкции на 14 търговски маси на пазар „Иван Вазов“ и 8 на пазар „Лилия“;

– изграждане на нов пазар и павилиони в кв. „Дружба – 3“.

През 2023 г. общинското търговско дружество стартира дейностите по изграждане на територията на Младежки парк в град Русе на многофункционален плувен комплекс, включващ спортни съоръжения за плуване и търговско-развлекателни площи – масажни помещения, парна баня, закрит, открит и детски басейни, кафетерия, фитнес зала, офис част, заведение за обществено хранене и развлечения, магазин, оперирани с търговска насоченост и стопанска инициатива. Инвестицията е съвместен проект с Община Русе и Регионалния фонд за градско развитие и предвижда „Общински пазари“ ЕООД да стопанисва плувния комплекс след реализацията му.

Общинският съвет одобри днес бизнес програмата за управление и развитие на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

Сподели: