общински склад индустриален парк

Общински складов обект в Индустриалния парк не е предлаган за продажба през 2020 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г..

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лева, без ДДС. На обявен през 2016 г. търг има спечелил участник, който не заплаща достигнатата цена в определения срок и не е сключен договор за приватизация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. обектът не е предлаган за продажба.

Сподели:

Още новини от деня