Община Русе няма да получи в дарение газстанцията до стадион „Дунав“

С Решение №78/21.01.2016 г., прието с протокол №4/21.01.2016 г. Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Кметът на Община Русе да придобие собственост чрез дарение на „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 420 м2, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“;

            2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Адакс Рибчеви“ ООД, за срок от 5 (пет) години върху „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 420 м2, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“.

Със Заповед №4-95-00-67/04.02.2016 г. на Областния управител на област Русе Стефко Бурджиев решение №78/21.01.2016 г., прието с протокол №4/21.01.2016 г. е върнато за ново обсъждане като незаконосъобразно.

 В срока по чл.45, ал.7 от ЗМСМА Общинският съвет не е взел решение, с което да е отменил, изменил или потвърдил върнатия за ново обсъждане акт. С оглед на това и на основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА Областният управител е оспорил акта пред Административен съд – Русе.

С решение №11/11.04.2016 г., постановено по административно дело №68 по описа за  2016 г. на Административен съд Русе е отменено решение №78/21.01.2016 г., прието с протокол №4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе. Решението на съда е обжалвано, както от Общински съвет – Русе, така и от заинтересованата страна в лицето на „Адакс Рибчеви“ ООД пред Върховен административен съд на Република България. С решение №6317/19.05.2017 г. на Върховен административен съд, трето отделение по административно дело №6188/2016 г. е решено делото да бъде върнато на Административен съд Русе за ново разглеждане от друг състав на същия съд. След новото разглеждане на делото от Административен съд Русе, с решение №25/28.07.2017 г. по административно дело №170 по описа за 2017 г. на Административен съд Русе отново е решено да бъде отменено решение №78/21.01.2016 г., прието с протокол №4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе. Решението на съда отново е обжалвано от Общински съвет – Русе, така и от заинтересованата страна в лицето на „Адакс Рибчеви“ ООД пред Върховен административен съд на Република България. На 07.09.2017 г. делото е изпратено на Върховния административен съд. На 12.09.2017 г. е образувано административно дело №9726/2017 г. и е насрочено съдебно заседание за 14 месеца по-късно, а именно на 10.12.2018 г.

Впоследствие Областният управител на област Русе Галин Григоров е изпратил писмо до Кмета на Община Русе, с което е сигнализирал за установени от него изключително важни обстоятелства, относно приемането на дарение от страна на Общински съвет – Русе. По молба на „Газтрейд“ АД, ЕИК121847398 е образувано изпълнително дело №20117600400051 при ЧСИ №760 Цветанка Георгиева срещу „Адакс Рибчеви“ ООД. В тази връзка съдебният изпълнител е предприел действия, във връзка с опис на движимо и недвижимо имущество, собственост на дружеството. От страна на „Адакс Рибчеви“ ООД по делото са представени, доказателства, във връзка с това, че дружеството НЕ ПРИТЕЖАВА ГАЗСТАНЦИЯ, а същата е собственост на „Хоумгаз 99“ ЕООД, ЕИК 204235649. „Адакс Рибчеви“ ООД е продало същата на 01.10.2016 г., въпреки че е заявило готовност да дари същата на Община Русе и за което е налице взето решение от Общински съвет – Русе. Сделката е извършена срещу сумата от 300 лв., а преди приемането на решението за получаване на дарение, общинските съветници бяха убеждавани, че Община Русе получава имущество на стойност 97 981 лв.!След установяване на описаните факти с писмо с изх.№137/19.02.2018 г. до Върховен административен съд, Председателят на Общински съвет – Русе оттегля жалбата си срещу решение №25/28.07.2017 г. по административно дело №170 по описа за 2017 г. на Административен съд Русе.

С решение №6708/07.05.2019 г. по административно дело №9726/2017 г. на Върховен административен съд, трето отделение е отменено решението на Общински съвет – Русе в частта, с която е дадено съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Адакс Рибчеви“ ООД, за срок от 5 (пет) години върху „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Считам, че към момента е необходимо Община Русе да предприеме действия по незабавно прекратяване на търговската дейност от страна на „Адакс Рибчеви“ ООД на територията на посочения имот. С оглед на съдебното решение на ВАС, което потвърждава решението на Общински съвет – Русе, в частта за приемане на дарение, считам че Кметът на Община Русе следва да приеме с благодарност дарението, което „Адакс Рибчеви“ ООД желае да направи, каза общинският съветник Иво Пазарджиев. Той предложи на колегите си да вземат решение, с което да задължат кмета на Община Русе в 14-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе да подпише договор за дарение с „Адакс Рибчеви“ ООД на „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 420 м2, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“;

Независимо от изпълнението на решението по т.1, съветникът настоя кметът на Община Русе да бъде задължен в 14-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе да издаде заповед, с която да задължи „Адакс Рибчеви“ ООД да освободи използвания от дружеството част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 420 м2, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“.

Това обаче не бе прието днес.

Сподели:

Още новини от деня