Общински съветници от БСП - Русе представиха акценти от анкетно проучване за бъдещия бюджет на града и региона

Общински съветници от БСП – Русе представиха акценти от анкетно проучване за бъдещия бюджет на града и региона

Както вече стана ясно след проекта на Визията за развитие на България е важно да се подготви проект на визия за развитие на всяка област и община. За целта мисля, че ще помогне в известна степен направеното анкетно проучване до гражданите относно състоянието на някои важни елементи на жизнената ни среда, което по проект: „Бюджетът на община Русе – справедливост, ефективност, ефикасност и грижа за всички” е проведено по инициатива на Обединението на жените социалистки Русе в партньорство с НПО „Европейски хоризонти”, Дискусионен клуб „Заедно”, Основни партийни организации, групата общински съветници от БСП, представители на политически организации, в т.ч. Българската левица, съмишленици от пенсионерски, младежки и др. организации. То се реализира с финансова подкрепа на фонд „Политически нициативи“ на НС на БСП. Подробности оповестиха днес председателят на общинската организация на БСП – Русе и общински съветник Пламен Рашев, колегата му проф. Никола Михайлов и техни съратници от партията.

Общи цели на инициативата са:

– Идентифициране на възможни решения на важни и актуални проблеми с икономически, социален и екологичен ефект за населението чрез мониторинг на процесите в общността;

– Разширяване влиянието и подкрепата за БСП;

– Насърчаване на активното гражданско демократично участие и усилия за промяна чрез подкрепа на дейности, на инициативи и кампании на общинско ниво по актуални обществено-политически теми.

Специфични цели:

– Активизиране участието на русенци при разработване, изпълнение, мониторинг и етапна оценка на политиките за развитие на Община Русе;

– Повишаване авторитета на БСП като защитник на справедливото разпределение на общите средства – в т.ч. при формиране и изпълнение на Общинския бюджет;

– Преодоляване на стереотипите, че от гражданите нищо не зависи и Кметът и екипът му решават кога и как да се изразходват общите ни финансови средства.

Общо 1538 са получените и обработени анкети на наши съграждани. Повече от половината от тях са жени, което отговаря на демографсакта ни кар тина. Отново най-активни са хората със средно и над средно образование и тези над 59 години. Други източници показват, че тази възрастова група е най-активна и по време на местни, национални и европейски избори. Няма изненада и по отношение заетостта на респондентите, като по този показател най-големите групи са тези на наетите и на пенсионерите.

Допитването е относно сътоянието на транспорт, тротоари, улични платна, дървета, осветление, места за отдих и детски площадки.

Най-голяма част от респондентите определят състоянието на градския транспорт като лошо.

За основни слабости се посочват: малки и мръсни автобуси, неспазване на разписанията, дори не рядко прескачане на определени курсове, недобра свързаност с определени райони в града като тези в кв. Възраждане, Дружба 1, Родина 2 и др. Недостиг на превозни средстав, особено през почивните дни и във вечерния часови пояс; неосигурен достъп за майките с колички и хората с двигателни увреждания; малки, неудобни спирки с лоша видимост за пристигащите превозни средства; несъобразени с пътникопотока разстояния между отделните спирки (Ялта).

Като цяло се изтъква необходимостта от актуализация, оптимизация на транспортната схема в града и кметствата. Затова 258-те предложения на гражданите се свеждат до:

– подновяване и увеличаване броя на автобусите и тролейбусите с нови и съвременни такива с рампи за детски колички и хора с увреждания;

– завишаване контрола за спазване на разписанията; за изправността и точността на информацията на електронните табла;

– осигуряване на транспорт от и до ж.п. гарата, автогарата, центъра, кварталите и кметствата до 22,30 часа (за работещи на смени и посетители на културни и др. събития);

Шестдесет и шест процента от анкетираните оценяват състоянието на тротоарите в нашия град като „лошо”. Почти няма анкетна карта, в която да не е посочена канкретна отсечка или цели улици, където тротоарите се нуждаят от ремонт.

Гражданите са на ясно, че в момента голяма част от тротоарите се ремонтират, но според тях това става много бавно и некачествено.

Предложения за подобряване на състоянието (222 бр.) се свеждат до:

– Ефективен контрол за качеството на строителните материали;

– Разширяване обхвата на ремонт и във вътрешнокварталните улици, междублоковите пространства и кметствата;

– Ускоряване на започнатите ремонти и по-добро планиране;

Аналогична на тротоарите, макар и малко по-добра, е оценката за състоянието на уличните платна в града ни. Многобройни са предложенията (322 бр.) за ремонтиране на конкретни отсечки и улици, осеяни с дупки, от години не ремонтирани и опасни за движение на хора и автомобили. Масово улиците се използват като паркинги. Изкърпването, запълването на дупките на много места е некачествено, бързо се износва и разрушава. Маркировката също бързо се изтрива.

Предложенията за подобряване на състоянието на уличните платна са подобни на тези за тротоарите – контрол и ускоряване на дейностите, качество на материалите и ремонт на вътрешните улички.

Като най-общи слаби страни на уличното осветление са посочени – недостатъчно осветителни тела във вътрешните улици и в междублоковото пространство, разположение на лампите високо над дърветата, което пречи да се осветяват улиците и тротоарите, липса на осветителни тела на определени места и др.

Предложенията на гражданите са за:

– усъвършенстване системата на поддържане на осветлението;

– гъвкавост за неговото регулиране в зависимост от продължителността ден-нощ

– подмяна на досегашното осветление с лед осветление и др.

Мнението на гражданите за състоянието на дървесната растителност е, че покрай ремонтите градът се е оголил. Секат се многогодишни дървета – на 30-40 години, засаждат се млади фиданки, които на много места съхнат. Клоните на дърветата в близост до блоковете достигат до терасите и прозорците и са опасни при вятър. Не се кастрят своевременно и не се изхвърлят изсъхналите дървета, клони и храсти. (ул. Борисова, ЦЮР, ул. Муткурова, пред бл. Воден и др.). Изчезват дърветата по ул. Чавдар войвода след построяване на новата сграда, пред блок Лисец няма вече нито едно дърво, пред бл. Райна княгиня брезите са изсъхнали. Кестените в града са болни.

Преобладаващо е мнението, че по-голямата част от местата за отдих и почивка са в добро състояние, но има съществени проблеми при стопанисването им, свързани с изпочупени пейки, лошо състояние на настилката, неподдържане на зелените площи, замърсяване с отрадъци. Особено през нощта, голяма част от местата за отдих се превръщат в свърталища на наркомани, клошари, алкохолици и представляват заплаха за гражданите.

В основни линии не достигат пейките в тези места, включително и пред входовете на блоковете. Голяма част от съществуващите се нуждаят от ремонт, пребоядисване, подмяна. Има предложения за увеличаване броя на кошчетата за боклук и своевременното им почистване. Не се извозва своевременно и окосената трева.

Постъпилите предложения са:

– обособяване на спортни площадки за деца и възрастни;

– засилване контрола за спазване правилата за разходка на домашните любимци и определяне на подходящи за целта места и др.

През последните години Общината изгради мното нови детски площадки и подобрява поддържането им, но в цели райони на града липсват такива.

Харесват се специалните настилки, но те покриват само част от площадките и това не ги прави безопасни. Съоръженията и пейките от старата площадка, на които са оборудвани новите не са ремонтирани и силно контрастират. Счита се, пясъчниците са превърнати в кучешки тоалетни, не се използват от децата и предложенията са да се премахнат.

Масово детските площадки и игрища в града са превърнати в паркинги.

Налага се да вземат мерки за подобряване бзопасността на ДП, да се поддържат прилежащите зелени площи, редовно пръскане против кърлежи и др. насекоми.

Други предложения, вкл. Такива, постъпили по време на дискусията, проведена на 20.10.2018 г., „Бюджетът на община Русе – справедливост, ефективност, ефикасност и грижа за всички”.

1. Да се предприемат крути мерки за чист въздух в Русе;

2. Оптимизиране на паркоместата и увеличаване на броя им;

3. Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономиката в гр. Русе;

4. Общинските фирми (включително за извършване на градския транспорт) да се възстановят с цел подобряване качеството на услугите, намаляване цената на тези услуги, реализиране на повече приходи на Общината за социални дейности. Да се разбие митът,че Общината не е добър стопанин;

5. Да се разработи нова транспортна схема;

6. Да се прецени по-добре започнатото асфалтиране на тротоарите и се разясни на гражданите, защото неодобрението е голямо.

7. Да се вземе устойчиво решение за заделяне на ежегоден финансов ресурс за поддържане на тротоарите и улиците;

8. Да се обезпечи разкриването и субсидиране на нови пенсионерски клубове, дом за възрастните хора и осигури с предимство храна за над 90-годишните желаещи;

9. Подобряване на вертикалната планировка на изграждане и ремонтиране на улиците и тротоарите и поддържането на отточните решетки;

10. Изготвяне на устройствен праваилник за лесопарка Липник с цел превръщането му в притегателен център за отдих и почивка на деца и възрастни.

11. Автобуси до с. Николово да влизат и в Лесопарка;

12. Контрол на сметосъбиращите фирми за почистване местата на контейнерите за боклук, както и за почистване на самите контейнери и др. Включително

13. Неотложно подобряване състоянието на гробищните паркове в Чародейка и Басарбово (охрана, почистване на алеите и пътеките за достъп и санитарните възли) и още много други конкретни предложения, които са описани и ще бъдат предоставени на нашите обищински съветници.

Сподели: