Алисе Муртезова: Много се надяваме нашият водач този път да бъде от Русе, разпознаваема личност, доказала се…

Общински съветници от ПП ГЕРБ в ОбС – Русе предлагат с промяна на наредба ограничаване ползването на ел. тротинетки в община Русе

Електрическите тротинетки вече са екологична алтернатива на автомобилния трафик в многоградове по света, като нашият град не прави изключение и тези средства за придвижване са неразделна част от ежедневието ни.

За съжаление, напоследък на много места, също и в гр. Русе ставаме свидетели на много неприятни инциденти с тротинетки на пътя, в социалните мрежи се появяват кадри с хора на електрически тротинетки, които карат с неразумно висока скорост между колите и в пешеходните зони между разхождащите се, сред които има възрастни и майки с малки деца, като видимо не се спазват правилата за движение. Съвсем наскоро, за една седмица в гр. Русе медиите съобщиха за няколко сериозни инцидента с пострадали, като за радост, до този момент не се стигнало до фатален изход, но трябва ли да чакаме това да се случи, за да предприемем съответните мерки за безопасност? Електрическите тротинетки не трябва да са с изключителни права на пътя и правилата за тях трябва да бъдат еднакви навсякъде.

В големите европейски градове и столици т.нар. електрически тротинетки до голяма степен са приравнени на велосипеди, като не могат да се движат по тротоарната мрежа (например в Лондон, Виена, Париж, Копенхаген), в някои градове тяхната скорост е ограничена до 25 км/час, вземат се и др. мерки.

В текстовете на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са допълнени разпоредби уреждащи движението на електрическите тротинетки, като мотивите са, че действащото законодателство в тази област не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки) и липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението.

По смисъла на ЗДвП „Индивидуално електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

В текстовете на ЗДвП е разписано, че всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед и индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни:

  • спирачки;
  • механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;
  • за велосипеда – устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад;
  • допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад; за индивидуалното електрическо превозно средство – устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;
  • бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на велосипедите.

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

– да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

– да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

– в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;

– да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;

– да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

– да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

– да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;

– да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

– да развива скорост, по-висока от 25 км/ч;

– да превозва други лица;

– да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

– да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

– да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

– да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

– да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

– да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

– шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч;

– четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Съгласно чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП с наредба на общинския съвет се определят по-ниски максимално допустими скорости от определените в чл. 80а, ал. 2, т. 4, както и редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.

С оглед гореизложеното общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Русе Стоян Христов, Росица Кръстева и Светлозар Симеонов предлага по време на предстоящото заседание на ОбС – Русе през месец май допълване в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе със следния текст:

В чл. 13 да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание: „Движението с индивидуално електрическо превозно средство в паркове, градини, площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, както и в рамките на кръстовищата с пресичания на пешеходни зони, е забранено. Ограничението не се прилага за пешеходци при движение, чрез бутане на индивидуално електрическо превозно средство.“

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Ето какво заяви по време на пресконференция днес един от вносителите – Росица Кръстева.


Сподели: