Общински съветници предлагат да се създаде специално гробище за кучета в Русе

Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе регламентира реда и начина на притежаване, отглеждане и контрола на животни на територията на Община Русе. Посочената наредба съдържа правни норми, с които се регламентират задълженията на собствениците на декоративните животни и животните-компаньони. В наредбите на Общински съвет – Русе липсва регламент за действията, които следва да бъдат предприети от собствениците на декоративните животни и животните-компаньони, след смъртта им. Към момента съществува практика мъртвите животни да бъдат загробвани в почвата, на избрани от собствениците им места или да бъдат изхвърляни в кофите за смет. Тези действия са неприятни за много от гражданите, а също така са опасни от екологична гледна точка. Чл.6 от наредба №2 за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници регламентира изискванията към терените където да бъдат погребвани трупове на хора. Въведени са специфични изисквания, с оглед на това да не бъдат заразени или замърсявани водоизточници, използвани за питейно-битови нужди, плажовете и местата за къпане.
В днешно време за много хора домашният любимец се е превърнал в член на семейството. Нормално е след смъртта на домашно животно, на стопаните му да им бъде дадена възможност за цивилизован начин за раздяла с тялото на животното. Считаме, че е необходимо в Община Русе да бъде отреден парцел за загробване на домашни любимци.
Също така е необходимо в общинските наредби да бъдат въведени забрани и санкции за изхвърляне на трупове на животни в кофите за смет, както и за загробването им на нерегламентирани места. Необходима е промяна в общинските наредби, с оглед указване на собствениците на мъртви животни за действията, които следва да бъдат предприети с труповете на животните – загробване в специално отреден парцел, извозване на екарисажна площадка или в трупосъбирателни ями.
По тази причина общинските съветници от групата „Патриотите – ВМРО, Глас народен“ Владо Владов и Иво Пазарджиев предлагат през декември Общинския съвет да създаде временна комисия за проучване на възможностите за вземане на законосъобразно и целесъобразно решение за отреждане на парцел за загробване на домашни любимци. Комисията в срок от три месеца да внесе в общинския съвет проект за решение на общинския съвет и при необходимост проект за промяна в общински наредби в тази връзка.

Сподели: